Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA/Łd 1126/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-28

, że jej przedmiotem jest określony i zindywidualizowany stosunek administracyjny, którego źródłem jest przepis prawa powszechnie obowiązującego., W uzasadnieniu uchwały...
. Ogłoszenie konkursu i zgłoszenie w nim udziału przez określoną osobę nie jest źródłem powstania zobowiązaniowego stosunku prawnego pomiędzy uczestnikiem konkursu a organem...

I OSK 1931/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

. 5 i 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Wpis prawa własności do księgi wieczystej jest orzeczeniem mającym źródło we właściwej czynności lub dokumencie...
(przykładowo w ostatecznej decyzji administracyjnej) i ściśle z nimi powiązanym, wynikającym z obowiązku ujawnienia prawa (art. 35 ust. 1). Ma on charakter deklaratoryjny...

III SA/Łd 591/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-13

, którego źródłem jest przepis prawa powszechnie obowiązującego., W uzasadnieniu uchwały składu pięciu sędziów NSA z dnia 23 czerwca 1997 roku, sygn. akt OPK 1/97 (ONSA 1997...
są uczestnicy konkursu realizujący swoje własne uprawnienia do udziału w konkursie. Ogłoszenie konkursu i zgłoszenie w nim udziału przez określoną osobę nie jest źródłem...

II SA/Op 85/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-18

o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej. Z tego też źródła powziął wiedzę, w pierwszej kolejności, o dokonanym wyborze jego osoby. Zdaniem uczestnika...
o naborze. Sąd przyjął, że organ posługiwał się w tym zakresie niejasnymi i nieujawnionymi wprost kryteriami wyboru, które nie wynikały z treści pkt 1.2 ogłoszenia...