Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 245/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-21

, co świadczy o nieujawnionych źródłach dochodu. Na podstawie wywiadu środowiskowego ustalono, że w sytuacji skarżącego nie zachodzi trudna sytuacja, której nie jest on w stanie...
stwierdzić, że okoliczności sprawy wskazują na nieujawnione źródła dochodu. Przy dochodzie na poziomie 320 zł miesięcznie nie jest możliwe opłacenie 300 zł za mieszkanie...

IV SA/Gl 77/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

nie ujawniła źródła dochodu. Wywiodło, że w przypadku strony istnieje dysproporcja między udokumentowaną wysokością dochodu a jej rzeczywistą sytuacją majątkową. Skarżąca...
zł. Mając powyższe na względzie Kolegium stwierdziło, że strona nie ujawniła źródła dochodu., Z powyższego wynika, że organ odwoławczy podjął działania w celu wypełnienia...

II SA/Bd 1299/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-23

z nieujawnionych źródeł dochodu (wyrok NSA z dnia 16 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK 1545/07; wyrok WSA w Opolu z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Op 100/12; dostępne...
się z ponoszeniem kosztów, które mogłyby świadczyć o tym, że rodzina skarżącego posiada nieujawnione źródła dochodu., Jak już wyżej wskazano, sam stan posiadania osoby ubiegającej...

II SA/Lu 701/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-16

. w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy., Organy stwierdziły ponadto, że rodzina wnioskodawczyni posiada nieujawnione źródło dochodu, ponieważ wskazane...
nieujawnione źródło dochodu, co mogłoby stanowić podstawę odmowy przyznania świadczenia zgodnie z art. 12 ustawy., Przepis ten stanowi, że w przypadku stwierdzonych...

VIII SA/Wa 157/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

nie ujawnił faktycznych dochodów czy zasobów pieniężnych. Organ I instancji wskazał, iż nie jest w stanie wskazać źródła dodatkowego dochodu, jednak w jego ocenie skarżący...
Kolegium, powyższe oznacza, że źródłem utrzymania skarżącego nie są tylko i wyłącznie środki z pomocy społecznej, lecz inne nieujawnione przez niego dochody...

VIII SA/Wa 158/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

społecznej, przy uwzględnieniu pomocy rzeczowej, co przełożone zostało na twierdzenie organu o posiadaniu przez skarżącego nieujawnionych źródeł dochodu, organy nie ustaliły...
w tym zakresie sprawia, że twierdzenia organów o braku możliwości poczynienia oszczędności i tym samym posiadaniu nieujawnionych źródeł dochodu przez skarżącego budzą wątpliwości...

II SA/Po 330/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-05

decyzjach wydanych w tym samym dniu w rozpatrzeniu wniosków M. K., a dotyczącą nieujawnienia wszystkich źródeł dochodu, w tym o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie...
(...) maja 2007 r., M. K. nie zgodził się z rozstrzygnięciami organu I instancji. Wskazał, iż zarzuty odnośnie nieujawnienia źródeł dochodu są niezasadne, bowiem utrzymuje...

II SA/Ol 303/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-09

uznał, iż strona posiada nieujawnione źródło dochodów i jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoje niezbędne potrzeby bytowe. Zaznaczono, że strona wskazuje na źródła...
innych osób. Nie budzi zastrzeżeń Sądu stanowisko organów, iż strona posiada nieujawnione źródło dochodu. Wniosek taki można wyprowadzić z faktu użytkowania przez skarżącego...

II SA/Bd 660/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-08-27

domowego, co uzasadnia przypuszczenie, że mogły one zostać nabyte ze środków pochodzących z nieujawnionych źródeł dochodu (wyrok NSA z dnia 16 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK...
jego uzyskania, a także zbadać czy w sprawie występują okoliczności uzasadniające przypuszczenie, że samochód ten został nabyty z nieujawnionych źródeł dochodu. Tych ustaleń...

II SA/Sz 322/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

, z wykonywanej pracy dorywczej, otrzymywanej pomocy finansowej od osób drugich, a także z nieujawnionych źródeł dochodu stanowi dochód w rozumieniu cyt. art. 8 ust. 3 ustawy...
od osób trzecich, jak również ze sprzedaży sprzętów domowych, a także z nieujawnionych źródeł dochodu stanowi dochód w rozumieniu cyt. art. 8 ust. 3 ustawy. O dochodzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100