Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

III SA 3314/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

stwierdzono, że strona posiadała środki finansowe oraz poniosła wydatki, które nie znalazły pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu. Podatnik wykazywał znacznie mniejsze...
podatkowym sprowadza się do kwestii, czy uzyskiwanie przychodów z nieujawnionych źródeł, ustalone w decyzji, może być uznane za obejście przepisów podatkowych, o którym mowa...

IV SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...
jest jako inne źródło dochodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł...

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

on znacznymi środkami, których nie ujawnił jako źródła dochodu, a które z pewnością przynajmniej w części posłużyły do pokrycia wydatków jego gospodarstwa domowego., Dostrzec...
. podkreślił, że skoro zdaniem referendarza, ze wskazanych źródeł dochodu skarżący nie jest w stanie uiścić rat pożyczek i kredytów oraz wydatków na życie, to sprzecznym...

II SA/Bk 473/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-17

, bo bez uzyskania lub ujawnienia nowego źródła dochodu ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest raczej nierealne. Sytuacji tej nie poprawi także wprost umorzenie...
niepełnosprawną w stopniu znacznym przyznanym na stałe (porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego). Źródłem dochodu strony jest emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym...

III SA/Wa 1276/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

to, że Skarżąca musi uzyskiwać pomoc finansową od innych osób albo mieć dodatkowe źródła dochodów nieujawnione w formularzu PPF. Jednocześnie Skarżąca bezpodstawnie odmówiła...

K 17/05 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006-03-20

i przesłanką zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy /jawności działania organów władzy publicznej/ ustanowionej dla ujawnienia realizacji społecznej kontroli władzy...
konstytucyjnego prawa ze względu na bezpieczeństwo państwa. Wartość, jaką przedstawia publiczne ujawnienie informacji związanych z pełnieniem funkcji publicznych, równoważy...

VIII SA/Wa 912/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-01-11

inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła oddala skargę. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. (dalej jako 'Kolegium RIO' lub 'organ nadzoru') uchwałą z 27 września...
inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy K. z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy...

II SA/Ol 863/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-12-12

u.d.e. podniosło, że strona we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wskazała, że zamieszkuje i prowadzi gospodarstwo domowe pod adresem: C., a głównym źródłem ogrzewania...
. złożyła deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W deklaracji tej wskazała, że źródłem ciepła w jej gospodarstwie domowym jest kocioł na paliwo stałe...

III SA/Kr 1418/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-02-12

., ul. J. [...] oraz oświadczając, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną., Decyzją z 10 marca 2023 r., nr MOPS.516.8.2023...
odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego...

II SA/Op 209/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-21

bowiem wątpliwość, czy omawiany system realizacji programu jest źródłem prawa, skoro nie mieści się on w katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, określonym w art. 87...
źródła prawa. Przemawia za tym wzgląd, że ocena projektów podlegających dofinansowaniu ze środków publicznych na podstawie kryteriów zawartych we wspomnianym systemie...
1   Następne >   +2   4