Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

III SA 3314/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

stwierdzono, że strona posiadała środki finansowe oraz poniosła wydatki, które nie znalazły pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu. Podatnik wykazywał znacznie mniejsze...
podatkowym sprowadza się do kwestii, czy uzyskiwanie przychodów z nieujawnionych źródeł, ustalone w decyzji, może być uznane za obejście przepisów podatkowych, o którym mowa...

IV SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...
jest jako inne źródło dochodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł...

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

on znacznymi środkami, których nie ujawnił jako źródła dochodu, a które z pewnością przynajmniej w części posłużyły do pokrycia wydatków jego gospodarstwa domowego., Dostrzec...
. podkreślił, że skoro zdaniem referendarza, ze wskazanych źródeł dochodu skarżący nie jest w stanie uiścić rat pożyczek i kredytów oraz wydatków na życie, to sprzecznym...

II SA/Bk 473/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-17

, bo bez uzyskania lub ujawnienia nowego źródła dochodu ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest raczej nierealne. Sytuacji tej nie poprawi także wprost umorzenie...
niepełnosprawną w stopniu znacznym przyznanym na stałe (porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego). Źródłem dochodu strony jest emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym...

III SA/Wa 1276/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

to, że Skarżąca musi uzyskiwać pomoc finansową od innych osób albo mieć dodatkowe źródła dochodów nieujawnione w formularzu PPF. Jednocześnie Skarżąca bezpodstawnie odmówiła...

K 17/05 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006-03-20

i przesłanką zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy /jawności działania organów władzy publicznej/ ustanowionej dla ujawnienia realizacji społecznej kontroli władzy...
konstytucyjnego prawa ze względu na bezpieczeństwo państwa. Wartość, jaką przedstawia publiczne ujawnienie informacji związanych z pełnieniem funkcji publicznych, równoważy...

II SA/Op 209/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-21

bowiem wątpliwość, czy omawiany system realizacji programu jest źródłem prawa, skoro nie mieści się on w katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, określonym w art. 87...
źródła prawa. Przemawia za tym wzgląd, że ocena projektów podlegających dofinansowaniu ze środków publicznych na podstawie kryteriów zawartych we wspomnianym systemie...

II SA/Op 210/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-21

było wspomniane Vademecum przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego. Występowała bowiem wątpliwość, czy omawiany system realizacji programu jest źródłem prawa, skoro nie mieści...
się on w katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, określonym w art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Nie jest też wydany przez organ, który ma konstytucyjne...

V SA/Wa 1195/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

uruchomienia pożyczki z zewnętrznego źródła finansowania, tj. z funduszu Q. S.A., mającego stanowić nowe źródło finansowania projektu, w części stanowiącej wymagany wkład własny...
do uruchomienia pożyczki z zewnętrznego źródła finansowania mającego stanowić nowe źródło finansowania projektu, w części stanowiącej wymagany wkład własny Beneficjenta...

II SA/Op 299/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

za podstawę rozstrzygnięcia sprawy, okazał się następczo inny. Jeśli chodzi o stan faktyczny, to może tu wchodzić w grę sytuacja, gdy zostaje ujawniona nowa oraz istotna...
za podstawę rozstrzygnięcia sprawy, okazał się następczo inny. Jeśli chodzi o stan faktyczny, to może tu wchodzić w grę sytuacja, gdy zostaje ujawniona nowa oraz istotna...
1   Następne >   +2   4