Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 514/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-04

, że ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych, jakie organ podatkowy ma obowiązek wykorzystać na potrzeby wymiaru podatków, a zapisy...
ust. 3 u.p.o.l. poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że zmiana wysokości opodatkowania zależna jest od chwili ujawnienia podstawy zmiany w ewidencji gruntów i budynków...

I SA/Op 375/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-15

. 9,4703 ha zostały w 2010 r. ujawnione w ewidencji jako należące do E. i P. małżonków W.,. Kolegium wskazało na konieczność ustalenia, czy włączone do akt postanowienie Sądu...
do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów...

I SA/Rz 261/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-28

. - dalej: p.g.k.), podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, która jest urzędowym źródłem informacji faktycznych, wykorzystywanych...
ten stanowi jedynie, że do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w przedmiocie złożonych zarzutów dane, co do których złożono zarzuty ujawnione w operacie nie są wiążące...

I SA/Lu 735/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-02-06

spadkobiercy P. D. W tych okolicznościach organ podatkowy pierwszej instancji stanął na stanowisku, że dopiero zmiany w ewidencji gruntów i budynków, ujawnienie M. B...
zobowiązania w podatku rolnym wbrew stanowi ujawnionemu w ewidencji gruntów czy do aktualizowania stanu ujawnionego w ewidencji gruntów, w której M. B. nie figuruje...

I SA/Kr 147/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-19

wykazany przez właściciela nieruchomości i nie podlegał opodatkowaniu w roku 2017 r., Organ I instancji uznał, że ujawnienie faktu istnienia budynku gospodarczego stanowi...
przewidzianym w przepisach prawa podatkowego lub w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego...

I SA/Kr 146/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-19

, że przedmiotowy budynek nie został wykazany przez właściciela nieruchomości i nie podlegał opodatkowaniu w roku 2016 r., Organ I instancji uznał, że ujawnienie faktu...
jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego lub w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia...

I SA/Kr 145/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-19

, że ujawnienie faktu istnienia budynku gospodarczego stanowi przesłankę, o której mowa w art. 240 § 1 pkt. 5 O.p., umożliwiającą wznowienie postępowania podatkowego...
ustawy jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego lub w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych...

II FSK 3108/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

'Prawo geodezyjne i kartograficzne', przy ustalaniu wysokości podatku należało przyjąć dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, która jest urzędowym źródłem informacji...
została ujawniona w ewidencji gruntów w październiku 2007 r., wywołała ona skutki podatkowe od listopada 2007 r. Tak też obliczył wysokość podatku organ pierwszej...

I SA/Gd 93/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-18

i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i w każdym przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji czy informacji...
legalności decyzji pozostaje kwestia podmiotu odpowiedzialnego za zaniechanie aktualizacji ewidencji gruntów, zaś organ podatkowy, związany danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów...

I SA/Lu 821/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-17

u.p.g.k.) ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę wymiaru podatków. W tym stanie prawnym ewidencja gruntów jest dla organu podatkowego urzędowym źródłem informacji...
), przyjmując powierzchnię, klasyfikację i stan prawny gruntów takie, jakie zostały ujawnione w ewidencji gruntów. Organy, ustalające wysokość zobowiązań w podatku rolnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   14