Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Lu 625/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-11

, wyjaśniające znaczenie zawartych w źródłach prawa norm prawnych, pojęć, definicji i instytucji, oraz wyznaczające reguły ich subsumpcji (przyporządkowywania), stanowią jeden...
ujawnionych w dowodzie rejestracyjnym poprzez oznaczenie symbolem 'L', to w świetle wywodów WSA w Lublinie, brak jest podstaw do opodatkowania tego pojazdu podatkiem...

I SA/Lu 626/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-11

. [...] ustosunkowującym się do zarzutów odwołania., Organ odwoławczy podnosił również, że rozważania natury ogólnej, wyjaśniające znaczenie zawartych w źródłach prawa norm prawnych...
z tym, skoro w niniejszej sprawie sporny pojazd przez cały czas służył i służy nadal do nauki jazdy, co wynika z danych ujawnionych w dowodzie rejestracyjnym poprzez oznaczenie...

I SA/Gl 1514/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-02

ten uzyskał poprzez dokonanie rejestracji (wpisu) do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym ujawniony zostaje przedmiot prowadzonej działalności...
i doktryny, a jedynie doprecyzowane bądź uzupełnione przez niniejsze źródła. Paradygmat racjonalności ustawodawcy stoi w sprzeczności ze stanowiskiem organu, gdyż w ramach...

I SA/Lu 627/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-11

natury ogólnej, wyjaśniające znaczenie zawartych w źródłach prawa norm prawnych, pojęć, definicji i instytucji, oraz wyznaczające reguły ich subsumpcji...
podatkowego., W kontekście wskazanej istoty sporu prawnego w sprawie - przedmiotowego i podmiotowego zakresu podatku od środków transportowych oraz źródła powstania...

I SA/Lu 624/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-11

transportowych oraz źródła powstania obowiązku podatkowego w tym podatku - z punktu widzenia oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji podkreślić należy znaczenie art. 12...
, do których ustawa ta odsyła, zwłaszcza zaś, istotne z punktu widzenia oceny charakteru dowodu rejestracyjnego oraz skutków i treści ujawnionego w nim wpisu rodzaju...