Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wa 1796/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

ujawnił nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Ponadto, w dniach 25, 28, 29 stycznia 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. przeprowadził kontrolę podatkową...
ZFRON., Wobec ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości, organ I instancji pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. wezwał Stronę do złożenia deklaracji DEK-II-a za styczeń...

VIII SA/Wa 934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

w sposób nie uwzględniający terminu płatności tych zaliczek zgodnie z przepisami u.p.d.o.f., oraz nie uwzględniający źródła pochodzenia środków, z których pochodzą zaliczki,, b) art. 38 ust. 1...
na przyjęciu, że obowiązek zapłaty 30% sankcji na PFRON powoduje ujawnienie niedotrzymania terminu przekazania środków na ZFRON, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3...

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

ujawnienie niedotrzymania terminu. Datą ujawnienia niedotrzymania terminu jest doręczenie protokołu kontroli, czyli w tym przypadku 6 czerwca 2012 r. W myśl art. 21 ust. 1 pkt...
% środków nieprzekazanych w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3, do PFRON do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie...

VIII SA/Wa 311/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

pracowników ze środków innych niż publiczne. SPZZOZ nie wskazał wyraźnie z jakich źródeł finansuje wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, zgodnie zaś z art. 9 pkt 10 ustawy...
pracowników, pozyskuje z wielu różnych źródeł, w tym także z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z odpłatnego gospodarowania mieniem powierzonym i własnym. Kontrakty...

V SA/Wa 30/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych., W ust. 2 tego artykułu przedstawiono otwarty katalog źródeł tworzenia zfron, o czym świadczy użyty we wstępie do wyliczeń zwrot...
czy też z nich wytworzona. W obu przypadkach źródłem finansowania środków trwałych były bowiem środki pochodzące z zfron., Organ odwoławczy w pełni podzielił stanowisko Prezesa Zarządu PFRON...

II GSK 998/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

oraz podstawa prawna (źródło) jej przyznania., Sporną w rozpatrywanej sprawie kwestię, jak wynika to z przedstawionego stanowiska Sądu I instancji oraz podważającego...
twierdzenie, że ustawodawca ujawniłby w jednoznaczny sposób swoje intencje i preferencje w tym zakresie, dając im stosowny i jasny wyraz w treści omawianej regulacji...

II GSK 999/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

emerytury oraz podstawa prawna (źródło) jej przyznania., Sporną w rozpatrywanej sprawie kwestię, jak wynika to z przedstawionego stanowiska Sądu I instancji oraz podważającego...
należałoby twierdzenie, że ustawodawca ujawniłby w jednoznaczny sposób swoje intencje i preferencje w tym zakresie, dając im stosowny i jasny wyraz w treści omawianej regulacji...

VI SA/Wa 2276/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-07

, że poinformowała o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod adresem ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że posiada oddziały na terenie kraju...
, które nie są oddziałami w rozumieniu kodeksu spółek handlowych i nie są ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz ustalonym przez Spółkę zakresem terytorialnym jej działalności...

V SA/Wa 838/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

lub całości nieruchomości;, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej...
jednoznacznego udokumentowania udziału środków z innych źródeł niż środki PFRON oraz faktu, iż budynek, w którym ma znajdować się zakład, jest własnością prywatną wójta gminy...

V SA/Wa 3080/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu środków dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek...
systemową i celowościową. W rozbudowanym, dynamicznym i rozczłonkowanym systemie źródeł prawa administracyjnego potrzeba weryfikowania rezultatów wykładni językowej...
1   Następne >   2