Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Bk 213/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

Skarbowego w B., który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których możnaby prowadzić...
odwoławczy przyjął, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Fundacji zostało umorzone z uwagi na nieujawnienie majątku i źródeł dochodów Fundacji, z których byłoby...

I SA/Bk 215/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

., który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję...
prowadzone przeciwko Fundacji zostało umorzone z uwagi na nieujawnienie majątku i źródeł dochodów Fundacji, z których byłoby możliwe prowadzenie egzekucji. Wynika...

I SA/Bk 214/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-26

się bezskuteczna. Prawidłowo organ odwoławczy przyjął, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Fundacji zostało umorzone z uwagi na nieujawnienie majątku i źródeł...
stwierdzone 26 marca 2019 r. przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B., który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieujawnienia majątku...

I SA/Po 78/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-21

się do ujawnienia majątku, bądź źródeł dochodów. Nie uzyskano żadnych informacji mogących dać podstawę do prowadzenia dalszej egzekucji. Skierowano pismo do Ministerstwa...
o stanie majątkowym zobowiązanej Spółki. Nie ujawniono majątku mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji. Nie wskazano także nieruchomości, które mogłyby...

III FSK 649/21 - Wyrok NSA z 2022-06-08

egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. Organ egzekucyjny wskazał...
od sierpnia do października 2012 r. zostało umorzone w październiku 2015 r. Organ egzekucyjny nie otrzymał, ani nie posiada informacji na temat nowego majątku i źródeł dochodu...

I SA/Sz 351/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

jest składników majątkowych Spółki, mogących być przedmiotem dalszej egzekucji., W związku z nieujawnieniem mienia zobowiązanej Spółki pozwalającego na przeprowadzenie...
dodał, że także według zaświadczenia z dnia [...] kwietnia 2016 r. o niezaleganiu w podatkach, nie ujawniono zaległości podatkowych, co do których organ podatkowy orzekł...

III FSK 871/22 - Wyrok NSA z 2022-11-23

do ujawnienia majątku spółki w protokole o jej stanie majątkowym, wyjaśnił, że od 1,5 roku nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada majątku. Zatem, organ stwierdził...
egzekucyjny informacje z systemu C.oraz O. nie przyczyniły się do ujawnienia rachunków bankowych mogących być przedmiotem skutecznej egzekucji. Także w rejestrze JPK został...

I SA/Gl 897/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-08

źródło należności Spółki objętych zaskarżoną decyzją, nie uległy przedawnieniu. Zgodnie z art. 70 § 1 O.p., terminy przedawnienia zobowiązań upływałyby odpowiednio...
oraz czynności w terenie ustalono, że Spółka:, 1) nie prowadzi działalności gospodarczej pod adresem wskazanym jako siedziba spółki, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym...

I SA/Po 548/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-18

. zadeklarowała kwotę podatku do wpłaty do urzędu skarbowego. Przeprowadzona kontrola podatkowa ujawniła nieprawidłowości w zakresie prawa spółki do obniżenia podatku...
., nr [...], umorzył prowadzone wobec spółki postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność. Jednocześnie wskazał, że podjął działania zmierzające do ustalenia źródła zaspokojenia...

I SA/Gd 968/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-29

zatem żadnych składników majątkowych, rachunków bankowych, źródeł dochodów lub wierzytelności, z których można by wyegzekwować kwotę zaspokajającą należności podatkowe Spółki...
była w tym czasie wyższa od wartości jej majątku. W ocenie organu stan niewypłacalności Spółki został ujawniony w 2018 r. Spółka zaprzestała regulowania swoich kolejnych publiczno...
1   Następne >   +2   6