Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Op 51/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-24

objęto tylko te świnie, które były karmione paszą zawierającą niedozwolone białko pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia, gdyż właściciel nie ujawnił źródła...
nr [...] oraz nr [...] z dnia 23 września 2013 r. W sprawozdaniu z tego ostatniego badania ujawniono, że poddane analizie 3 preparaty osadu oraz 1 preparat surowca wykazał średnio na oznaczenie...

II OSK 283/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

, która może stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego, lub kontrola ta wykazuje, że produkty pochodzą z regionu dotkniętego chorobą...
weterynaryjnej w handlu. W stosunku do zwierząt, u których wykryto chorobę niebieskiego języka, zastosowanie ma w takiej sytuacji art. 14 w/w ustawy z uwagi na fakt, że ujawniona...

IV SA/Wa 3275/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

dowodowy dotyczący istoty sprawy, co miało z kolei wpływ na zaniechanie ujawnienia wszystkich niezbędnych dla wydania decyzji okoliczności. Ponadto, w sposób niewłaściwy...
dla zwierząt domowych'. Taka formuła zapisu dyskwalifikowała z kilku względów przedłożone dokumenty, jako wiarygodne źródła wyliczenia zobowiązania finansowego...

II SA/Go 146/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

do namnażania się czynników chorobotwórczych i potencjalne źródło szerzenia się chorób zwierząt: wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych, w tym chorób zakaźnych. Patogeny...
. W ocenie WLW, brak zapewnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych gromadzonych i przechowywanych martwych zwierząt, obornika i gnojowicy, jest źródłem szerzenia...

II SA/Wr 410/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-26

na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie obowiązujące na obszarze działania organów, które ustanowiły...
w rejestrze podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n, a także informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze...

II SA/Wr 600/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych poprzez wprowadzenie obowiązku znakowania zwierząt, co łączy się z ujawnieniem danych osobowych, podczas gdy obowiązek...
ujawnienia danych osobowych może wynikać z przepisów rangi ustawowej, co stanowi przekroczenie udzielonego Radzie upoważnienia., Uzasadniając wnioski skargi Wojewoda...

II SA/Wr 326/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-17

stwierdzone uchybienia. Następnie przytoczono ujawnione nieprawidłowości opisane w protokole, a mianowicie:, Pkt VI 3 protokołu: W pomieszczeniu H. rozlewu mleka w butelki...
się zmyć podczas bieżących czynności myjących - zdjęcia nr [...], [...], [...] - w takim stanie omawiana powierzchnia nie jest zmywalna, stanowi źródło zanieczyszczenia...

IV SA/Wa 537/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

i/lub mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie może narazić wnioskodawców na różnego rodzaju szkody i inne negatywne konsekwencje. W uzasadnieniu postanowienia...
nie może powoływać się na treść wniosku, zaś pełnomocnika fundacji, jako członka Komisja wiąże tajemnica, której pełnomocnik nie mógł ujawnić organizacji żądającej dopuszczenia...

II SA/Wr 450/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-11-09

dowodowych: a) zeznań medyka opiekującego się kucem po interwencji, na okoliczność stanu zdrowia zwierzęcia oraz przyczyn ujawnionych jednostek chorobowych, b) zeznań...
wskazali, że koń w głównej mierze śpi na stojąco, zaś pozycję leżącą przyjmują konie chore lub zmęczone. W miejscu bytowania zwierzęcia nie ujawnili żadnej wiaty...

II SA/Po 400/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

znaczącego istotnego źródła żelaza zapewniający udział tego pierwiastka na poziomie 200 mg/kg (znacznie większy niż udział z premiksu). Wobec powyższego, należy stwierdzić...
., Z uzasadnienia decyzji wynikało, że w ocenie organu odwołanie jest chybione., Poziom żelaza ujawniony w wyniku badań laboratoryjnym 320 mg/kg ± 80 mg/kg, oznaczony w próbce...
1   Następne >   3