Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

III SA/Wr 429/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-10

jakoby epikryza leczenia szpitalnego w dniach 17-23 grudnia 2002 r. wskazywała na zawodowe źródło ujawnionego wówczas zespołu cieśni nadgarstka. W dokumencie tym stwierdzono...
w środowisku pracy albo pozostaje w związku ze sposobem wykonywania pracy, czy też wynika z innych źródeł chrobotwórczych, niezbędne stało się ustalenie etiologii tej choroby...

II OSK 1955/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

tego orzeczenia, nawet gdyby przyjąć istnienie źródła promieniowania w miejscu pracy skarżącego to przeprowadzone badania okulistyczne, dermatologiczne i krwi obwodowej...
nie wykazały skutków działania takiego promieniowania i nie ujawniły zmian, które mogłyby być następstwem narażenia na nie., Organ odwoławczy, po przeanalizowaniu całości...

II OSK 154/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

medycznej z Centrum [...] w [...] S.A. i zobowiązanie palcówki do jej przedłożenia - na okoliczność ujawnienia choroby zawodowej oraz jej źródła,, - dopuszczenie dowodu...
płatkowe dały wynik ujemny. Ujawnione schorzenie może mieć więc atopowe podłoże, wynikające z uczulenia skarżącej na liczne, pospolite alergeny wziewne i pokarmowe...

II OSK 153/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

dowodu z dokumentacji medycznej z Centrum [...] w [...] S.A. i zobowiązanie palcówki do jej przedłożenia - na okoliczność ujawnienia choroby zawodowej oraz jej źródła...
przeprowadzone testy płatkowe dały wynik ujemny. Ujawnione schorzenie może mieć więc atopowe podłoże, wynikające z uczulenia skarżącej na liczne, pospolite alergeny...

II GSK 2208/22 - Wyrok NSA z 2023-11-08

obecnymi w szkole w dniu 26 listopada 2021 r. oraz dniach wcześniejszych, a informacje te zostały przekazane właściwemu organowi oraz ujawnione w systemie EWP. Nie jest zatem...
epidemiologicznych., W konsekwencji Sąd pierwszej instancji uznał, że w przypadku ujawnionego w systemie EWP pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonanego...

VI SA/Wa 1291/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

tajne' albo wyłączenie wglądu do akt ze względu na nieistniejący i nieujawniony ważny interes państwowy, a co za tym idzie - niewydanie postanowienia, o którym mowa w art...
skarżącej, jak również niewskazanie źródła tej procedury, tj. przepisu ustawy o świadczeniach lub stosownego rozporządzenia, tudzież chociażby zarządzenia Prezesa NFZ, wydanego...

II OSK 1175/05 - Wyrok NSA z 2006-06-27

była likwidowana., Sąd stwierdził też, iż w latach 1998 - 2000 miejscem pracy skarżącego było pomieszczenia biurowe na III piętrze, a w pomieszczeniu tym nie było źródła hałasu...
.) przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, poprzez przyjęcie, że okoliczności ujawnione w trakcie postępowania administracyjnego przed Miejskim Inspektorem...

II SA/Rz 673/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-10

. Wyjaśnił, że z medycznego punktu widzenia przyjmuje się, że progresja ubytku po ustaniu narażenia na hałas świadczy o jego pozazawodowym źródle. Odnosząc się do zarzutu...
. w okresie przewidzianym w wykazie - u skarżącego ujawniły się objawy pozwalające na rozpoznanie w/w choroby. Przeprowadzone na potrzeby wydania orzeczeń lekarskich badania...

IV SA/Gl 495/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-19

prawa. Zarzucono decyzjom tych organów, że postępowanie nosi znamiona dowolności, a źródłem jej jest przyjęcie zasady, że wszelkie wątpliwości nie można rozstrzygać...
samoistny. Nadto wskazano, że upłynął okres [...] od czasu ustania narażenia do ujawnienia się choroby, a w tej sytuacji nie można rozpoznać choroby zawodowej., W odpowiedzi...

I SA/Wa 1651/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-30

źródła pochodzenia substancji czynnej '[...]', używanej do produkcji leku [...]. Jako podstawę prawną odmowy organ wskazał § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4...
jest przez organ o charakterze publicznym tj. przez Prezesa Urzędu Rejestracji. Prowadzenie rejestru i ujawnienie określonych informacji wywołuje skutki prawne...
1   Następne >   +2   +5   +10   14