Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1831/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-18

, w zw. z art. 77 § 1, w zw. z art. 80 K.p.a. poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z badania próbek przedmiotowego nawozu w celu ujawnienia, że nawóz lub środek wspomagający...
. faktycznego ujawnienia czy w próbkach nawozu '[...] nawóz organiczny do trawników' znajdują się elementy pochodzenia zwierzęcego lub podobne, co doprowadziło do błędnego ustalenia...

IV SA/Wa 132/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-03

odwoławczy wskazał, że oprócz wskazanych w § 8 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi źródeł informacji istotnych dla oceny...
zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, starosta może wykorzystać również wszelkie inne źródła informacji o działalności powodującej zanieczyszczenie gleby i ziemi...

IV SA/Wa 2449/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

tego gatunku (przywołano źródła tych ustaleń); obszar specjalnej ochrony ptaków [...] ([...]jest jedynym w Polsce, gdzie populacja orlika grubodziobego podlega ochronie...
(powołano źródła tych ustaleń); jak stwierdzono, siedliska orlika grubodziobego są poddane silnej presji na osuszanie i zagospodarowywanie w skali globalnej; dlatego gatunek...

II SA/Wr 621/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

działań w celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego aktualnego w 1977 r. oraz że w trakcie spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta W. ujawniono dane dotyczące...
przeznaczenia działki, na której rosną drzewa, zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w 1977 r.. Zarzucił również, że pomimo ujawnienia tych informacji...

II OSK 129/16 - Wyrok NSA z 2017-09-26

będących źródłem emisji hałasu do urządzeń towarowej linii kolejowej transportu bliskiego, co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 115a ust. 1 i 3...
, w tym błędnym ustaleniu źródeł emisji hałasu, poprzez pominięcie faktu, że jest on związany z eksploatacją dróg przechodzących przez teren, na którym znajduje się zakład...

II SA/Lu 758/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-15

wskazał, że w trakcie oględzin miejsca, w którym zgodnie z wyjaśnieniami skarżącej miały rosnąć drzewa, nie zostały ujawnione jakiekolwiek ślady po usuniętych drzewach...
szeregu czynności, nie można ponad wszelką wątpliwość ustalić w oparciu o dostępne źródła dowodowe przyczynowo - skutkowego logicznego ciągu zdarzeń, że w przedmiotowej...

II SA/Wr 366/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

w celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego aktualnego w 1977 r. Podniósł, że w trakcie spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta W. z przedstawicielem strony ujawniono...
dane dotyczące przeznaczenia działki, na której rosną drzewa, zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w 1977 r. Zarzucił, że pomimo ujawnienia...

II OSK 1541/10 - Wyrok NSA z 2011-08-30

do ustalenia źródła choroby zakaźnej oraz ustalenia wektorów przemieszczania się zwierząt z gospodarstwa i do gospodarstwa. Dodatkowo organ stwierdził, iż zarzut strony...
z gatunku wrażliwego;, 2) miejsca pochodzenia źródła choroby zakaźnej zwierząt wraz z ustaleniem innych gospodarstw, w których zwierzęta z gatunku wrażliwego mogły zostać...

II OSK 637/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

się do niego. Sąd ten bazować miał na informacjach wygenerowanych poza kontrolowanym postępowaniem administracyjnym, których wyłączne źródło mógł stanowić tylko dokument KE...
, który wszak nie został w prawidłowym trybie sądowi udostępniony. Brak ujawnienia sądowi uzasadnionej opinii, w ocenie skarżącej kasacyjnie Kopalni oznacza, że KE nie uznała...

IV SA/Wa 2239/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-03

2008 r.). Oględziny ujawniły, iż dokonano wycinki również na terenie nieleśnym (oznaczonym w ewidencji jako R-V). Podczas kolejnych oględzin przeprowadzonych w dniu 14...
Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 189/08, Lex 510329). Do czasu wzruszenia zapisów w niej zawartych stanowi źródło informacji faktycznych...
1   Następne >   +2   5