Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II SA/Kr 1274/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-22

archiwalnych na temat miasta N. T. - źródeł pisanych, kartograficznych, planów, widoków, źródeł ikonograficznych czy dokumentacji technicznej. Źródła te zostały ujęte przez Z. B...
zabytku włączonej do wojewódzkiej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych...

IV SA/Wr 45/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

oznaczenia dawnego cmentarza tablicą informacyjną. Nieruchomość jest obecnie nieużytkowana, co wprost ujawniono w przewidzianej do tego rubryce [...]. Rubryki dotyczącej...
, albowiem bezsprzecznie z zebranych dokumentów oraz źródeł historycznych wynika, że był to w przeszłości teren grzebania zwłok żołnierzy [...], czy to pierwotnie...

VII SA/Wa 2555/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

charakterystycznej werandy, stropów i podłóg oraz stolarki drzwiowej i okiennej parteru. Stwierdzono ponadto dobry stan podmurówki oraz ujawniono nieznane dotychczas dekoracje...
budynku poprzez użycie elementów zachowanych, będących w dobrym stanie technicznym oraz rekonstrukcję na podstawie istniejących bogatych źródeł ikonograficznych i elementów...

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

uchwałą o utworzeniu parku kulturowego ma swoje źródło w normach prawa materialnego regulujących prawa rzeczowe, w tym z pewnością prawo własności nieruchomości...
tam, że można mieć pewność, że w bezpośrednim sąsiedztwie osady obronnej znajdują się kolejne, dotąd nie ujawnione stanowiska archeologiczne, a w warunkach komercyjnego powodzenia...

II SA/Po 113/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-11

aktu lub czynności ma źródło w normach prawa bezwzględnie wiążącego. Akt od czynności, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. odróżnia jego sformalizowany charakter...
jurysdykcyjnego, lecz w związku z ujawnionymi w czasie kontroli nieprawidłowościami. Kontrola ta nie jest przeprowadzana w trybie przepisów kpa. W ocenie Sądu...