Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II OSK 2474/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

jest przeprowadzenie aktualnych pomiarów emisji hałasu co do wszystkich ujawnionych źródeł hałasu w protokole kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska...
, zaś główne źródło hałasu w postaci urządzenia HDS do załadunku złomu na wyposażeniu samochodu ciężarowego odbiorcy również się nie zmieniło, co uzasadnia wniosek...

II SA/Lu 449/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-13

koparkoładowarka. W ocenie Sądu powyższe badania nie były zatem miarodajne, albowiem pomiary emisji hałasu powinny zostać wykonane co do wszystkich ujawnionych źródeł hałasu w oparciu...
emitujące hałas, znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej w rozumieniu art. 113 ust. 2 p.o.ś. oraz czy hałas emitowany przez to źródło przekracza dopuszczalne...

II SA/Lu 831/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-02-16

hałasu w porze nocnej oraz ujawnionych źródeł imisji hałasu w toku niniejszego postępowania (warsztat naprawczy), które nie były przedmiotem pomiarów WIOŚ. Dowód z pomiaru...
jak i działki wnoszących skargę wykazały relatywnie wysoki poziom stężenia węglowodanów ropopochodnych na posesji kontrolowanego, ale pochodzą one z innego źródła niż mycie...

IV SA/Wa 2267/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

. Natomiast zrelacjonowanie w raporcie konsultacji społecznych, w czasie których ujawniły się źródła konfliktów nie jest możliwe, gdyż odbywają się one w ramach postępowania...
od źródeł promieniowania była nie mniejsza niż 100 m od rzutu anten instalacji na powierzchnie terenu (w wielu przypadkach wynosiła ponad 300 m). Pomiary wykonane...

II SA/Rz 1426/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-04

strony skarżącej do ustalenia, jakie konkretnie jest źródło ponadnormatywnego hałasu i ujawnienia jakie zamierza podjąć działania, aby w przyszłości normy hałasowe...
'Źródła hałasu i rozkład ich czasu pracy w ciągu doby' określa czas pracy źródła kubaturowego 'B6 - Pomieszczenie pakowania i rozbioru' wyłącznie w porze dziennej: 16h/dobę...

II SA/Rz 329/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-18

we wniosku i odpowiedzi na dodatkowe wezwanie dochodów (2742 zł). Oznacza to albo, że skarżący nie ujawnił wszystkich źródeł i wielkości dochodów rodziny...

IV SA/Wa 1018/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-17

), jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów. Informacje, których ujawnienia żąda Skarżąca dotyczą pisma stanowiącego odpowiedź na zarzuty formalne...
opracowanymi w ramach postępowania sądowego sensu largo., Minister Środowiska uznał, że ujawnienie odpowiedzi Państwa Członkowskiego na zarzuty formalne mogłoby naruszyć przebieg...

I OSK 1975/16 - Wyrok NSA z 2018-04-26

i do czasu jego zakończenia nie może ujawnić treści korespondencji z Komisją Europejską w procedurze EU-Pilot. Organ stwierdził, że w tym zakresie zastosowanie znajduje...
w jego posiadaniu, o ile nie jest jednoznaczne, że dokument ten zostanie ujawniony lub nie, Państwo Członkowskie skonsultuje się z rzeczoną instytucją w celu podjęcia decyzji...

II OW 33/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

wprost do zanieczyszczonych cieków wodnych, lecz badania wykazały, że źródłem zanieczyszczenia były zanieczyszczenia osadów w kanałach na terenie i w rejonie Huty Cynku...
., ale jej źródłem była działalność zakończona przed tą datą (z sytuacją taką nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie)., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 2454/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

zgłaszanych przez skarżącego wniosków dowodowych i brak wszechstronnej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, która to analiza ujawniłaby wady opinii...
. Z kolei metoda próbkowania badania zastrzeżona jest do sytuacji, w której w czasie odniesienia T rozważane źródło hałasu emituje do środowiska w możliwych do zidentyfikowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   40