Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I OSK 1656/17 - Wyrok NSA z 2017-10-26

, gdyby członkom komisji uniemożliwiono tajne głosowanie albo gdyby, pomimo oddania głosu w sposób tajny, wybór poszczególnych członków komisji został ujawniony. Wobec tego organ...
przez osobę w głosowaniu, w sposób wolny od nacisków osób trzecich. Celem tajności głosowania jest uniemożliwienie głosującym ujawnienia sobie nawzajem sposobu głosowania...

IV SA/Po 736/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-01

. swoim zachowaniem w dniu [...] listopada 2009 roku polegającym na tym, że nie wskazał, mimo dwukrotnego wezwania do ujawnienia posiadanej informacji, znanego mu sprawcy...
i Pełnomocnika Dyrektora [...] w P. do spraw obrony cywilnej, wydał ponownie uczniom wskazanej klasy polecenie ujawnienia sprawcy przedmiotowego zdarzenia. Polecenia tego również nikt...

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

nieujawnionego studenta, albowiem jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych okoliczności co do uprawnienia tego studenta do podważenia decyzji, na podstawie której skarżącej...
(w zw. z art. 94 ust. 1 pkt 4) p.s.w. na finansowanie 'stypendium rektora dla najlepszych studentów' (art. 173 ust. 1 pkt 3 p.s.w.) jest jedynym źródłem...

IV SA/Wr 539/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-04

nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli,, - art. 80 k.p.a. poprzez dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego polegającej na uznaniu, że w toku postępowania zostały wykazane...
okoliczności uzasadniające wydanie zarządzenia o odwołaniu skarżącej ze stanowiska dyrektora, w szczególności przyjęcie, że ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości...

I OSK 284/14 - Wyrok NSA z 2014-05-14

konkursu Burmistrz ujawnił dopiero w piśmie wyjaśniającym z 11 lipca 2013 r., Niewątpliwie nieprawidłowości przy wyborze komisji konkursowej - jej poszczególnych członków...
z powodu nieprawidłowości zaistniałych przy wyborze kandydatów do komisji konkursowej, który to powód unieważnia konkursu został przez Burmistrza ujawniony dopiero w piśmie...

II SA/Op 38/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

(pkt 4 pisma), natomiast zarządzona przez Wójta kontrola, przeprowadzona w dniach 3-10 stycznia 2011 r., ujawniła szereg nieprawidłowości w tym zakresie i poświadczenie...
', co również okazało się twierdzeniem nieprawdziwym, bo kontrola prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu (PIP) ujawniła szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki...

IV SA/Po 720/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-19

dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania...
oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625)., Skarżąca nie podnosi, a Sąd nie ujawnił z urzędu, podstaw do zakwestionowania...

I SA/Gl 120/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-27

% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto w A. ujawniono pobieranie dotacji na ucznia, który nie legitymował się świadectwem ukończenia ósmej klasy. W efekcie, jak wskazał Prezydent...
została na rzecz A. w 2014 r., wskazano na:, - wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów zleceń, gdzie ujawniono różnice pomiędzy danymi zamieszczonymi w rozliczeniu...

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

środkami publicznymi oraz wykonując funkcje władcze wobec uczniów, pełni funkcje publiczne., W związku z tym nie ma przeszkód prawnych w ujawnieniu przez organ gminy na żądanie...
. Ujawnienie takiej informacji, w tym imion i nazwisk osób powołanych na stanowisko dyrektorów szkół gminnych i innych gminnych placówek oświatowych, nie narusza prawa...

III SA/Kr 658/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-08

arkuszem organizacyjnym planów lekcji w latach 2014 (co miało być ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 19 września 2014 r.) i 2015 (pkt 3 uzasadnienia...
zarządzenia);, 2) ujawniony w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2015 r. brak nadzoru i koordynacji zgodności realizacji ramowych planów nauczania, czym skarżąca...
1   Następne >   +2   +5   10