Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II FSK 3289/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

., nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. oraz orzeczenia o zabezpieczeniu kwoty na majątku 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od A. G...

II SA/Rz 2/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-22

organów. W szczególności odnosiły się one do ujawnienia źródła pochodzenia masy majątkowej, w skład której wchodzi sporna nieruchomość. Kolegium wskazuje...
nie udało się ustalić źródła pochodzenia masy majątkowej, w skład której weszła sporna parcela, a takiego dowodu, oprócz dokumentu z 1910r., nie przedłożyli wnioskodawcy...

I SA/Łd 621/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-10

świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Użyte w tym przepisie sformułowanie...
tej transakcji, przedwczesnym jest przyjęcie, że ww. kwoty stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu wobec kardynalnej zasady, że przychód ażeby podlegał...

II SA/Wr 578/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-06

zabudowania zlokalizowane na działce nr [...]. W dziale zaś drugim względem skarżącej zostało ujawnione prawo własności, którego źródłem jest wyłącznie umowa darowizny...
nr [...] wnioskodawczyni została ujawniona jako właścicielka budynku, która tytuł prawny własności nabyła na podstawie ww. umowy darowizny zabudowań, zawartej w formie...

I OSK 199/14 - Wyrok NSA z 2015-08-27

przy [...], o powierzchni 0,4163 ha, ujawnioną w księdze wieczystej [...], na działki o numerach [...] i [...]., Odwołania od powyższej decyzji złożyły spółki: [...] Spółka z o.o. z siedzibą...
2012 r. nr [...] zawiesiło postępowanie odwoławcze (cyt.): 'do czasu wykreślenia ostrzeżenia w księdze wieczystej nr [...] o niezgodności stanu prawnego ujawnionego...

II SA/Kr 224/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-28

. [...] na okres 99 lat. Umowa ta została ujawniona w księdze wieczystej nr [...] w dniu 6 sierpnia 1996 r. Umową użytkowania wieczystego nr Rep [...] zawartą w dniu 29...
. [...] oraz przenieśli własność garażu nr 4 na rzecz M. W.. Postanowienia tej umowy zostały ujawnione w księdze wieczystej nr [...] w dniu 6 sierpnia 1996 r. Umową...

I OSK 1178/11 - Wyrok NSA z 2012-10-26

, że działka nr [..] /9 stanowiła własność Skarbu Państwa, co zostało ujawnione 1 marca 1994 r. w księdze wieczystej nr 193800. Podstawą wpisu tej własności była decyzja Wydziału...
[..]. Prawo własności Skarbu Państwa nie zostało jednak ujawnione w księdze wieczystej nr [..] prowadzonej dla nieruchomości nr [..] /4, ani nie uczyniono żadnej wzmianki...

I OSK 2478/15 - Wyrok NSA z 2017-04-04

w prawie użytkowania wieczystego działki nr [...] obr. [...] [...] na okres 99 lat. Przedmiotowa umowa została ujawniona w księdze wieczystej nr [...] w dniu 6 sierpnia 1996 r...
tej umowy zostały ujawnione w księdze wieczystej nr [...] w dniu 6 sierpnia 1996 r., Przedstawiciele Zarządu Gminy Miasta [...] umową użytkowania wieczystego zawartą w dniu...

IV SA/Wa 1202/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

, iż dokonując aktualizacji ewidencji organy ewidencyjne nie są uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych...
. Gmina P. wystąpiła do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o wprowadzenie zmiany polegającej na ujawnieniu Gminy jako właściciela działki nr [...] powstałej...

II SA/Lu 463/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-18

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w nie praw. Odnośnie zapytania 'kto i kiedy przesłał organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków akt...
[...] stwierdził ostateczność decyzji. Organ podniósł, iż o ostateczności decyzji uwłaszczeniowej nie może świadczyć fakt ujawnienia nabycia własności w ewidencji gruntów...
1   Następne >   +2   +5   +10   96