Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 2692/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-30

podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2000 r...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2000 r. Płatność niniejszej należności na wniosek strony, w okresie od dnia...

II OZ 819/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

żyje czteroosobowa rodzina, nie korzystająca z pomocy społecznej, regulująca na bieżąco opłaty za prąd, gaz czynsz oraz spłacająca raty za samochód, jeśli jedyne źródło...
. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że jego sytuacja finansowa nie została przez Sąd oceniona dostatecznie wszechstronnie. Skarżący podniósł, że ponieważ jedynym źródłem...

II SA/Gl 826/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-10

ujawniona jako właścicielka działki w Zbiorze Dokumentów utworzonym w dniu [...] r. oraz ewidencji gruntów i budynków., Postanowieniem z dnia [...] r. organ I instancji...
w Zbiorze Dokumentów jako właścicielka działki ujawniona została N. W., brak podstaw do kwestionowania tych dokumentów, a tym samym prawa własności przedmiotowej...

II SA/Rz 1225/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

. Powyższy podział geodezyjny nie został zresztą ujawniony w ewidencji gruntów, co wynika ze znajdującego się w aktach wypisu z rejestru gruntów., Sąd podziela stanowisko...
na rzecz wymienionych w ustawie zmieniającej parków decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. W ten sposób ustawodawca przesądził o bycie prawnym aktów stanowiących źródło...

II SA/Łd 55/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-08

Sprawa ze skargi B. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. na rzecz B. ...

SA/Rz 2548/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-26

przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że trasa wodociągu istniejącego nie pokrywa się z trasą wodociągu objętego zgłoszeniem. W trakcie oględzin ujawniono fakt...
też, że ujawniony odcinek wodociągu zasilający budynek nr 43 został wybudowany przez C. G. w 1991 roku., Od decyzji odwołał się C. G. wnosząc o jej uchylenie i przekazanie...

VII SA/Wa 2272/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

wpływa na prawa i obowiązki tej osoby., Przy czym źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. może być prawo cywilne, w tym rzeczowe, zwłaszcza własność bądź...
się decyzją administracyjną, wywodzonego ze stosunków cywilnoprawnych, w których pozostają strony postępowania administracyjnego. Źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 28...

II OZ 500/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-02

ma inne nieudokumentowane źródła dochodu., Na powyższe postanowienie zażalenie złożyła skarżąca J. C. podnosząc, że budowę prowadziła za życia jej rodziców dzięki...
, mimo że później przyznaje, że osiąga stały dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pozostałe dochody nie zostały ujawnione. Także zażalenie nie usuwa wątpliwości...

II OSK 2120/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

o prawach i obowiązkach innego podmiotu wpływa na prawa i obowiązki tej osoby. Przy czym źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. może być prawo cywilne...
się do kwestii interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., wskazujące m.in., że 'Źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 28 K.p.a. w świetle orzecznictwa NSA...

II SA/Po 931/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-10

, Podkreślić należy, że organy nie powinny ograniczać się jedynie do źródeł dowodowych wskazanych przez Sąd, bowiem w razie ujawnienia w toku ponownie prowadzonego postępowania...
. Inwestorem budowy były strony', które organ określił jako: M. G., E.G., R. G. Słusznie zatem organ II instancji odwołał się do innych źródeł dowodowych, w tym do zeznań...
1   Następne >   +2   5