Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Sz 222/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-17

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia [...] ustalił J. K. zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
, organ ten stwierdził, że na ujawnione źródła przychodów E. K. i J. w [...] r. składały się:, 1) przychód ze stosunku pracy J. K. Zakładzie A [...] zł, 2) przychód...

II FSK 565/11 - Wyrok NSA z 2011-10-05

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala...
45.983 zł w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W uzasadnieniu wyroku...

I SA/Po 602/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-16

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
(...) zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Organ pierwszej instancji przyjął, że w kontrolowanym roku podatkowym strona poniosła...

I SA/Lu 176/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-17

postępowanie kontrolne w zakresie źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2004-2006. Postępowanie...
nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach, gdyż w tym postępowaniu, prowadzonym w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody opodatkowane...

I SA/Po 800/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-02

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2006r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na rzecz skarżącej kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II FSK 347/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Nigdy nie została wydana/doręczona decyzja ustalająca...
zobowiązanie spadkodawcy w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Ke 153/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-17

poza granicami RP mogą stanowić ujawnione i legalne źródło pochodzenia majątku?, Uzupełniając wniosek w dniu 3 maja 2013 r. wnioskodawca przeredagował pytanie do brzmienia...
: czy środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki poza granicami RP w sposób niebudzący wątpliwości mogą stanowić ujawnione i legalne źródło pochodzenia majątku? Nadto wskazał...

I SA/Po 1375/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-29

świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Katalog przychodów z innych źródeł...
, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Po 353/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-21

, zastosowanie znajdzie przepis o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Przepisy prawa przewidują zarówno metody szacowania podstaw...
opodatkowania, jak i skutki podatkowe czynności pozornych, a także opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Jednakże ustalenie metody szacowania dochodu, uznanie...

I SA/Po 457/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-03

warunków dla uzyskania zwolnienia podmiotowego, brak jest szczególnych procedur (np. procedury szacowania dochodu, opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł...
dochodach i stanie oszczędności wnioskodawca poniesie określone wydatki, zastosowanie znajdzie przepis o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   +2   +5   +10   89