Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II OSK 1066/05 - Wyrok NSA z 2006-03-01

sprowadzają się do braku wydania nowego orzeczenia lekarskiego w sprawie ze względu na ujawnienie zatrudnienia pracownika w godzinach nadliczbowych na stanowisku kierowcy...
znaczenie prawne, mające w konsekwencji wpływ na zmianą treści decyzji, w kwestiach zasadniczych. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu ujawnione nowe okoliczności...

III SA/Lu 248/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-07

pomieszczeń pod adresem zamieszkania skarżącego przy ul. A. [...] w L. Ujawniono tam m.in. drobnokrystaliczną substancję koloru beżowego w ilości 1132,87 g, znajdującą...
zastępcze, czyniąc tym samym ten proceder źródłem swoich regularnych dochodów. Całokształt zebranych w sprawie dowodów jednoznacznie wskazuje, że zabezpieczone...

III SA/Łd 44/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), w tym m.in. art. 49 poprzez ujawnienie szczególnej kategorii danych wrażliwych, danych o stanie zdrowia, podejrzenia zakażenia wirusem...
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika...

IV SA/Wr 652/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-12

. W przypadku WWA wynosi 20-30 lat. Ujawnienie się nowotworu w okresie krótszym niż 20-30 lat świadczyłoby o przyczynie pozazawodowej. W przypadku Pana J. O. nowotwór...
złośliwy (rak płuca) ujawnił się po 30 latach od początku narażenia zawodowego co jest zgodne z okresem latencji.', W motywach ostatecznej decyzji organ II instancji...

III SA/Kr 640/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-28

środowisku pracy a ujawnioną chorobą, a tym samym nie upoważnia do określenia istniejącej choroby jako choroby zawodowej., Zaskarżona decyzja Wojewódzkiego Inspektora...
Zawodowych ze wskazaniem do przeprowadzenia badań w kierunku ujawnienia się choroby zawodowej i informacją, że od kilku lat stopniowo nasilają się u niego takie objawy...

III SA/Kr 137/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

o zakażenie, tzn. o jej styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego i wykonania własnej, merytorycznej oceny zaistniałej sytuacji, co jest obowiązkiem organu...
ten został objęty izolacją domową od 29 listopada do 8 grudnia 2021 r. Wynik badania został ujawniony w systemie EWP przez Medyczne Laboratorium [...]. sp. z o.o. Z kolei...

III SA/Kr 29/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

informacji i danych o podejrzeniu zakażenia oraz domniemywanym 'kontakcie' skarżącej z osobą podejrzaną o zakażenie, tzn. o jej styczności z źródłem biologicznego czynnika...
wcześniejszych, a informacje te zostały przekazane właściwemu organowi oraz ujawnione w systemie EWP. Nie jest zatem zasadny zarzut zawarty w skardze, że skarżąca miała kontakt...

III SA/Kr 250/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-04

. 2 ustawy stanowi, że osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów...
przekazanych przez punkty kontaktowe wspólnotowych i międzynarodowych systemów wczesnego ostrzegania;, 4) danych i informacji pochodzących z innych źródeł, w szczególności...

IV SA/Gl 765/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-14

jakichkolwiek danych czy informacji co do możliwych źródeł zakażenia strony prątkami gruźlicy. Zauważono, że co prawda spirometria wykazała upośledzenie sprawności...
wentylacji płuc, ale typu mieszanego, zaś materiał dowodowy ani zaskarżona decyzja nie wyjaśnia co to oznacza i skąd pochodzi rzeczywiste źródło upośledzenia sprawności...

III SA/Kr 312/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-09

zakażonej ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego SARS-Cov-2, a także bez ujawnienia przyczyny braku zastosowania przez organ nadzoru epidemiologicznego zamiast...
r., poz. 607 ze zm.) w sytuacji, gdy wynikające z zaskarżonej czynności ograniczenie wolności i praw osobistych skarżącej bezwzględnie powinno mieć swoje źródło w ustawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   22