Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SA/Sz 984/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-24

użytkową ustalaną na podstawie innych dokumentów. Ujawnienie takiej wartości znanej organowi podatkowemu jest - w ocenie organu odwoławczego - ujawnieniem treści...
rzecznika ochrony interesu publicznego., Na marginesie skarżący dodał, że nie ma możliwości uzyskania wnioskowanych informacji z innych źródeł bowiem poza kartoteką...

I OSK 447/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

osobowych studentów., Tak więc, zdaniem Rektora, przedmiotowe pisma nie stanowią informacji publicznej, zatem skarżący nie mógł domagać się ich ujawnienia w trybie ustawy...
na bezczynność jest bezprzedmiotowa, bowiem informacja, której ujawnienia domaga się skarżący nie ma charakteru informacji publicznej. Dlatego zachodzą podstawy...

II SAB/Op 15/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-30

na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 ze zm.). W ocenie organu, w myśl art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który zawiera katalog spraw podlegających ujawnieniu...
, koszty przeprowadzonej kontroli nie są desygnatem żadnej z wymienionych w tym artykule spraw podlegających ujawnieniu. Również zagadnienie to nie jest desygnatem art. 9...

II SAB/Bk 46/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-01

publicznej w jej najszerszym ujęciu należy rozumieć te źródła informacji, które powstają w związku, z działaniem (zaniechaniem) podmiotu zobowiązanego...
prawa pomocy beneficjentom zawierają treści i dane osobowe, które nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają ujawnieniu w trybie przepisów ustawy, o dostępie...

II SAB/Go 53/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-22

ujawnienia czegoś (faktu, dokumentu, czynności), co stanowi informację publiczną w rozumieniu jej przepisów. W sytuacji zatem, kiedy żądana informacja nie jest informacją...
, w tych aktach nośniki informacji publicznej, stanowią źródło informacji o działaniu organów władzy publicznej. W związku z tym, na podstawie danych zawartych w takich aktach...

IV SAB/Gl 69/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-10

' stanowiące źródło informacji o działaniu organów władzy publicznej. Regulamin, o którym mowa wyżej, rozstrzyga o dostępie do akt sądowych w rozumieniu instytucjonalnym...
, w jakim ich ujawnienie mogłoby zagrażać lub naruszać interes indywidualnego przedsiębiorcy (patrz: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz 'Ustawa o dostępie...

IV SAB/Gl 46/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-06

szkole środkami budżetowymi i środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem., Jest to bardzo pojemne określenie, powodujące objęcie omawianym nadzorem...
żądania przesłania informacji publicznej zmodyfikowała ona swój wniosek. Można przy tym zauważyć, że skoro organ nie dostrzegł przeszkód by ujawnić informacje na rozprawie...

IV SA/Gl 669/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-13

skarbową a wnioskodawca w świetle wskazanej ustawy Ordynacja podatkowa nie jest podmiotem uprawnionym do żądania ujawnienia tej tajemnicy., Powyższe pismo...
administracji publicznej i indywidualny podmiot (por. postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 2500/10 Lex 742360)., Źródłem interesu prawnego...