Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

IV SAB/Gl 103/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

dokumentacji powykonawczej, nie ujawnionej w BIP) było wskazanie wnioskodawczyni strony BIP jako źródła dostępu do części z żądanej informacji. Natomiast organ pominął fakt...
przedsiębiorcy i podwykonawców organ I instancji nie wykazał, czy wskazane przez przedsiębiorców informacje w rzeczywistości stanowią tajemnicę, której ujawnienie narazi...

IV SAB/Gl 71/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

części dokumentacji powykonawczej, nie ujawnionej w BIP) było wskazanie wnioskodawczyni strony BIP jako źródła dostępu do części z żądanej informacji. Natomiast organ...
, której ujawnienie narazi ich interes w istotny sposób. Co prawda, organ dysponował stanowiskiem przedsiębiorców, ale ogólnikowe powołanie się na tajemnice przedsiębiorcy...

II SA/Wa 2546/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

, że większość treści protokołu stanowią dane wrażliwe, których ujawnienie doprowadziłoby do naruszenia prywatności osób fizycznych (pracowników spółki), bądź naruszenia...
wniosku w zakresie dotyczącym ujawnienia protokołu i dokumentacji wytworzonej podczas kontroli w zakresie, o jaki wnosił Skarżący i dlatego utrzymał w mocy decyzję...

II SA/Wa 1544/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

miesięcznego w wysokości [...] zł. Ujawnił również, że posiada dom o powierzchni [...] m2. Uzasadniając wniosek dodał, że sprawa, której dotyczy skarga jest trudna i dlatego...
adwokata. Przy wykazanym dochodzie, który stanowi jego jedyne źródło utrzymania w sposób oczywisty nie byłby w stanie samodzielnie i bez uszczerbku dla swojego utrzymania...

I OSK 589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

źródło informacji prasowej, a nie być nią samą w sobie. Sformułowanie 'udzielenie informacji' wskazuje na wyłączenie z zakresu omawianego obowiązku konieczności...
, ale nie domagał się ujawnienia informacji prasowej., Sąd zgodził się natomiast z argumentem odpowiedzi na skargę, że żądanie udzielenia informacji prasowej poprzez żądanie...

IV SA/Gl 569/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-15

. [...] nie mogą być przedstawione wnioskodawcy po zatarciu wszystkich treści, których ujawnienie bez zgody osoby zainteresowanej naruszałoby jej prywatność., Komendant Straży Miejskiej...
przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł również zasługują na zaliczenie do kategorii danych osobowych. Organ stwierdził, że nie może udostępnić...

IV SA/Gl 1042/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-01

. Regułą jest prawo do nieujawniania informacji o charakterze danych osobowych, a wyjątkiem od reguły - zobowiązywanie do ich ujawnienia, które może zostać nałożone wyłącznie...
łamałoby wyrażoną w art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji RP zasadę proporcjonalności, ponieważ nakładałoby niepotrzebnie na wyżej wymienione osoby ciężar w postaci ujawnienia...

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

reguluje ustawa o informacji publicznej. Do tej kategorii nie można bowiem zaliczyć informacji dotyczącej stanu majątkowego osoby, której dochód i majątek podlega ujawnieniu...
na posiadanie interesu faktycznego co do wyniku sprawy,, a nie posiadanie interesu prawnego, którego źródłem byłaby określona norma prawa materialnego. Słusznie wskazał...