Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SA/Wa 2561/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-06

przez organy gminy ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała nr [...], zgodnie z art. 87 Konstytucji RP, stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa...
Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], żądając jej uchylenia w całości. Skarżąca domagała się nakazania przez Sąd ujawnienia dowodu źródłowego na mocy...

III OZ 523/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-24

obiektywnego, lecz ich źródłem była nieodpowiednia organizacja pracy po stronie organu. Przyczyny te nie mogą usprawiedliwiać niedopełnienia obowiązków, które nakłada...
maja 2023 r. w wersji czytelnej dopiero po konsultacji z informatykiem zatrudnionym w Prokuraturze Okręgowej w N. S. Ujawniono także, że pracownica Kancelarii (biura...

II SO/Wa 16/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-22

z tego względu nie podlega ujawnieniu ich wynagrodzenie., Związek Biur dalej zaznaczył, że nie wiedział o wniesieniu wniosku o wymierzenie organowi grzywny z dnia 11 lutego 2021...
rozumieniu, innymi słowy: przeciwnika skarżącego) w postępowaniu przed tym organem ma samodzielne źródło w art. 32 p.p.s.a. (zob.: B. Adamiak, O podmiotowości organów...

II SA/Sz 375/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

nie ustalił czy ubytki oszklenia z niebezpiecznymi ostrymi krawędziami w dalszym ciągu pozostają w miejscu ich ujawnienia, jak też czy braki w naprawie murów w jakikolwiek...
, którego celem jest doprowadzenie do realizacji przez zobowiązanego obowiązków o charakterze niepieniężnym. W rozpatrywanej sprawie źródłem tego obowiązku...

II SA/Gd 345/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-01

oraz sposobu wyłonienia podmiotu uprawnionego do reprezentacji prawnej podmiotu władzy publicznej, zakresu i źródeł zleconej reprezentacji, a także kosztów obsługi prawnej...
z Prokuraturą nie wyklucza prawa do uzyskania żądanych informacji związanych z wydatkowaniem przez Prokuraturę środków publicznych. Z ujawnionych informacji nie wynika...