Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

, tak w przypadku ujawnienia zagadnienia wstępnego, to jest kwestii wymagającej wyjaśnienia przez działanie innego organu lub sądu co do jej istoty rzutującej...
Cywilny, sygn. akt [...]. Wojewoda uwzględnił ten fakt, jako przesłankę kolidującą z dyspozycją art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej, w zakresie możliwości ujawnienia praw...

I SA/Wa 2136/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

' nie odnosi się, jak trafnie podniósł Minister, do hipotetycznych praw, ale do praw ujawnionych (skonkretyzowanych). Zatem w przypadku gdy ich źródłem mają być roszczenia byłych...
powoduje ujawnienie względem tej nieruchomości praw osób trzecich. Organ wskazał, że z akt sprawy wynika, iż właścicielami przedmiotowych gruntów przed ich przejęciem...

I SA/Wa 2158/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

ustawy o gospodarce nieruchomościami., Organ wskazał, że doszło do wpisania do ksiąg wieczystych prawa użytkowania wieczystego, jednakże ujawnienie w księgach wieczystych...
., W związku z powyższym ujawnienie w księdze wieczystej udziału w prawie użytkowania wieczystego przysługującego inwestorowi (spółce pod firmą '[...] spółka z ograniczoną...

I SA/Wa 2108/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami., Organ wskazał, że doszło do wpisania do ksiąg wieczystych prawa użytkowania wieczystego, jednakże ujawnienie w księgach...
gruntu w użytkowanie wieczyste., W związku z powyższym ujawnienie w księdze wieczystej udziału w prawie użytkowania wieczystego przysługującego inwestorowi (spółce pod firmą...

IV SA/Po 416/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-23

postanowienia nie wywiera skutków prawnych, nie może być źródłem praw i obowiązków dla stron lub organów administracji. Podstawą rozstrzygnięcia Sądu był brak ujawnienia w akcie...
jako działka [...], ujawnione w księdze wieczystej KW nr [...], W księdze wieczystej nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy w [...] Wydział Ksiąg Wieczystych...

II SA/Go 841/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

nie było ujawnionych żadnych wpisów ani ostrzeżeń dotyczących praw osób trzecich. Prawidłowość ustalenia kręgu stron w postępowaniu o przekształceniu potwierdziło Samorządowe Kolegium...
, iż stroną postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był użytkownik wieczysty, co potwierdzały dane ujawnione w księdze wieczystej...

II SA/Lu 690/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-16

na to, aby Skarb Państwa nabył prawo własności pozostałej części tj. 1/3 udziału. W rejestrze gruntów z 1980 r. jako właściciel ww. nieruchomości był ujawniony Skarb Państwa...
samoistnym, ani użytkownikiem powyższych działek i nie sprawuje nad nimi żadnego władztwa. Sporne działki ze względu na nieuregulowany stan prawny, nie są ujawnione w zasobie...

II SA/Lu 170/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-08-09

)., W aktualnym stanie prawnym, na gruncie ustawy z 2018 r. podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi...
którego wydawane są dokumenty potwierdzające przekształcenie, co determinuje źródła informacji, z których organ ma czerpać niezbędne dane do wydania takiego dokumentu (por...

I OSK 2878/19 - Wyrok NSA z 2021-11-09

, wskazał: 'Podstawa: [precyzyjnie wskazane źródło informacji - tłumacz przywołał ukraińskie oznaczenie numeru sprawy jak w oryginale] -/- Innych informacji brak. -/-'. (k. 15...
tylko przez wskazanie przesłuchania wnioskodawcy jako źródła dowodowego (orzeczenie SN z 17.12.1949 r. Wa.C. 186/49, OSN 1950/2/35). Wskazana jest informacja o stanie...

II SA/Sz 97/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-17

przepisów prawa. Przez przepisy prawa należy rozumieć przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Źródła powszechnie obowiązującego prawa zostały wskazane w art. 87...
administracyjnych nie są źródłem prawa i nie mogą stanowić podstawy prawnej działań organów administracji. Organy administracji są związane oceną prawną i wskazaniami...
1   Następne >   +2   6