Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I SA/Sz 323/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-10-11

, organ I instancji winien uzupełnić zgromadzony materiał dowodowy, w tym przez ujawnienie źródeł pochodzenia materiału zdjęciowego, okoliczności jego sporządzenia...
po mleku ujawnionych na zdjęciach z dnia [...] i [...] sierpnia 2022 r. znajdowały się odpady tego rodzaju; istnieją zatem wątpliwości co do rodzaju śmieci mogących...

I SA/Wa 2666/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

, który studiuje. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód wnioskodawczyni uzyskiwany z tytułu umowy o pracę w wysokości [...] zł z którego komornik pobiera [...] zł. J...
. W. jest natomiast bezrobotny. Wnioskodawcy ujawnili, że posiadają majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2 i działki o powierzchni [...] m2., jak również [...] udziału w prawie...

II SA/Gd 1083/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

K. dodatek mieszkaniowy w wysokości 158,34 zł na okres od 1 października 1999 r. do 31 marca 2000 r. ustalając, że jedynym źródłem dochodów jej rodziny jest renta...
r. na podstawie art. 145 par. 1 pkt 5 w związku z art. 147 Kpa ten sam organ wznowił postępowanie w sprawie zakończonej wyżej opisaną decyzją po ujawnieniu...

I OSK 370/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

na normę rangi ustawowej jako źródła zarządu i użytkowania nieruchomości państwowych,, - naruszenie art. 37 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach z dnia 14...
rangi ustawowej jako źródła zarządu i użytkowania nieruchomości Państwowych, stwierdzić trzeba, że utworzone powołanym wyżej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej...

II SA/Op 305/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-18

2006 r. należy do aktów prawa miejscowego, które Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zalicza do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów...
przez nie) wszystkich zasad charakteryzujących tworzenie i obowiązywanie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim zaś zasady prymatu ustawy w hierarchii aktów...

II SA/Łd 449/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

zapisy w rejestrach urzędowych, które w świetle art. 218 § 1 K.p.a. stanowią podstawowe źródło ustaleń faktycznych w sprawach o wydanie zaświadczenia. W dziale...
[...] księgi wieczystej nr [...] i rejestrze gruntów ujawniono drogowy sposób użytkowania całej przedmiotowej działki gruntu, wraz ze wskazaniem nazwy ulicy (w przeciwieństwie...

I SA/Ke 287/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-12

emerytalne na poziomie 825,00 zł., Kolegium wyjaśniło, że w przypadku postępowania w sprawie umorzenia zaległości wnioskodawca powinien ujawnić fakty oraz dowody...
z którego uzyskuje ustalony przeciętny miesięczny dochód (1126,05 zł) i ma stałe źródło utrzymania w postaci świadczenia emerytalnego (825,00 zł)., W ocenie Kolegium wobec...

II SA/Bd 523/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-05

kalkulowania i rodzaje składników taryf - źródeł przychodu przedsiębiorstwa z tytułu prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenie w wodę - i nie przewidują opłaty za odbiór...
przedsiębiorstwa w przypadku ujawnionych, bezpodstawnych reklamacji., Słuszne jest także stanowisko organu nadzoru kwestionujące możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej...

I OSK 663/10 - Wyrok NSA z 2011-03-16

uwłaszczenia. Klauzula 'nie może naruszać praw osób trzecich' nie odnosi się do hipotetycznych praw, ale do praw ujawnionych (skonkretyzowanych). Zatem w przypadku...
, gdy ich źródłem mają być roszczenia byłych właścicieli o zwrot nieruchomości, oznacza to konieczność wystąpienia przez osoby uprawnione w tym przedmiocie ze stosownym wnioskiem...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

przedsiębiorstwa ujawnionych w taryfach, w tym zakresie ocena Rady stanowi niedopuszczalne posiłkowe stosowanie przepisów prawa podatkowego., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy...
od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe ich obsługi (§ 7 ust. 2 pkt 2). W rozporządzeniu wymienia się źródła finansowania inwestycji...
1   Następne >   2