Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I SA/Wa 2666/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

, który studiuje. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód wnioskodawczyni uzyskiwany z tytułu umowy o pracę w wysokości [...] zł z którego komornik pobiera [...] zł. J...
. W. jest natomiast bezrobotny. Wnioskodawcy ujawnili, że posiadają majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2 i działki o powierzchni [...] m2., jak również [...] udziału w prawie...

II SA/Gd 1083/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

K. dodatek mieszkaniowy w wysokości 158,34 zł na okres od 1 października 1999 r. do 31 marca 2000 r. ustalając, że jedynym źródłem dochodów jej rodziny jest renta...
r. na podstawie art. 145 par. 1 pkt 5 w związku z art. 147 Kpa ten sam organ wznowił postępowanie w sprawie zakończonej wyżej opisaną decyzją po ujawnieniu...

I OSK 370/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

na normę rangi ustawowej jako źródła zarządu i użytkowania nieruchomości państwowych,, - naruszenie art. 37 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach z dnia 14...
rangi ustawowej jako źródła zarządu i użytkowania nieruchomości Państwowych, stwierdzić trzeba, że utworzone powołanym wyżej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej...

II SA/Op 305/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-18

2006 r. należy do aktów prawa miejscowego, które Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zalicza do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów...
przez nie) wszystkich zasad charakteryzujących tworzenie i obowiązywanie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim zaś zasady prymatu ustawy w hierarchii aktów...

II SA/Łd 449/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

zapisy w rejestrach urzędowych, które w świetle art. 218 § 1 K.p.a. stanowią podstawowe źródło ustaleń faktycznych w sprawach o wydanie zaświadczenia. W dziale...
[...] księgi wieczystej nr [...] i rejestrze gruntów ujawniono drogowy sposób użytkowania całej przedmiotowej działki gruntu, wraz ze wskazaniem nazwy ulicy (w przeciwieństwie...

I SA/Ke 287/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-12

emerytalne na poziomie 825,00 zł., Kolegium wyjaśniło, że w przypadku postępowania w sprawie umorzenia zaległości wnioskodawca powinien ujawnić fakty oraz dowody...
z którego uzyskuje ustalony przeciętny miesięczny dochód (1126,05 zł) i ma stałe źródło utrzymania w postaci świadczenia emerytalnego (825,00 zł)., W ocenie Kolegium wobec...

II SA/Bd 523/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-05

kalkulowania i rodzaje składników taryf - źródeł przychodu przedsiębiorstwa z tytułu prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenie w wodę - i nie przewidują opłaty za odbiór...
przedsiębiorstwa w przypadku ujawnionych, bezpodstawnych reklamacji., Słuszne jest także stanowisko organu nadzoru kwestionujące możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej...

I OSK 663/10 - Wyrok NSA z 2011-03-16

uwłaszczenia. Klauzula 'nie może naruszać praw osób trzecich' nie odnosi się do hipotetycznych praw, ale do praw ujawnionych (skonkretyzowanych). Zatem w przypadku...
, gdy ich źródłem mają być roszczenia byłych właścicieli o zwrot nieruchomości, oznacza to konieczność wystąpienia przez osoby uprawnione w tym przedmiocie ze stosownym wnioskiem...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

przedsiębiorstwa ujawnionych w taryfach, w tym zakresie ocena Rady stanowi niedopuszczalne posiłkowe stosowanie przepisów prawa podatkowego., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy...
od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe ich obsługi (§ 7 ust. 2 pkt 2). W rozporządzeniu wymienia się źródła finansowania inwestycji...

I OSK 1585/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

decyzji musi badać, czy wywarła ona jakieś skutki prawne i jakiego rodzaju. Po ujawnieniu skutków nieodwracalnych należy odstąpić od stwierdzenia nieważności decyzji...
do zachowania (wykonywania) owego prawa (odpadło dane prawo po stronie tego podmiotu) albo, 3) wygasła instytucja stanowiąca źródło prawa., Na gruncie niniejszej sprawy...
1   Następne >   2