Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Łd 581/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-10

przekazała Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w O. przedmiotowe działki w użytkowanie wieczyste. Prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej Kw nr [...]., Wniosek...
nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Ustawa o gospodarce...

I OSK 1104/06 - Wyrok NSA z 2007-06-21

będących podstawą rozstrzygnięcia., Skarżący nie wykazał, że ma ujawniony tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, co mogłoby stanowić źródło jego interesu prawnego...
zainteresowanego, lecz musi pochodzić z ustawowego źródła. Organ uznał, że Wojewoda [...] prowadził postępowanie z wniosku podmiotu nieposiadającego legitymacji...

III SA/Łd 425/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-09

.- Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o dokonanie aktualizacji operatu ewidencyjnego i ujawnienie w ewidencji gruntów naniesień istniejących...
do wprowadzenia zmiany w rejestrze ewidencji gruntów, o którym mowa w § 46 rozporządzenia, natomiast budynki stanowiące siedzibę Urzędu Miasta S. zostały ujawnione w ewidencji...

II SA/Rz 941/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-28

R.K., stwierdził, że nie może być ona miarodajnym źródłem dowodowym, gdyż została wykonana w 2010 r. na potrzeby postępowania cywilnego oznaczonego sygn. akt...
i złożono wnioski o ich ujawnienie w trybie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 1955, Nr 6, poz. 32) i zarządzenia Ministra Rolnictwa...

II SA/Łd 1133/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-06

publicznej. Kwestionując wskazane przez organ judykaty , skarżący dowodzi ,że orzeczenia sądów nie są źródłem prawa i nie mogą stanowić podstawy prawnej działań organów...
), jak i ujawnienie prawa w księdze wieczystej nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli najpóźniej 31 grudnia 1997 roku, wyłącza...

II SA/Gd 722/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-23

lub obowiązek. Zatem zanim zostanie wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek strony należało ustalić strony postępowania. Źródłem interesu prawnego...
lub inne prawo rzeczowe, choćby stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym - właścicielem był w rzeczywistości kto inny...

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

według zasięgu konturu działki budowlanej ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 31 grudnia 2000r. i przyjmując minimalną jego powierzchnię w wielkości 0,15 ha,, b) 40...
tylko powierzchnię zabudowy według zasięgu konturu działki budowlanej ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 31 grudnia 2000r., zaś do pozostałej części działki...

II SA/Sz 1039/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-27

, położonej w obrębie , gm. ., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, organ pierwszej instancji wyjaśnia, iż ujawnienie stanów faktycznych na gruncie, ich zmiany...
dokumentacji zgromadzonej w zasobie, gdzie przedmiotowy użytek ujawniono w operacie ewidencyjnym jako 'Ws' w celu dostosowania do oznaczeń przewidzianych rozporządzeniem...

II SA/Wr 117/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-12

do kategorii 'inne budynki niemieszkalne', w którym nie ujawniono żadnego samodzielnego lokalu. Z kolei stanowiąca odrębną nieruchomość sąsiednią - działka...
odrębnych [...] oraz powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych [...] - w którym ujawniono dwa samodzielne lokale. Po trzecie, z kopii mapy zasadniczej wykonanej...

II SA/Gd 525/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem...
wniosków dowodowych, w tym z osobowych źródeł dowodowych, które w jego ocenie miały służyć ustaleniu rzeczywistego stanu faktycznego, a w konsekwencji miały umożliwić...
1   Następne >   +2   +5   10