Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

III SA/Wr 83/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-13

gospodarstwie domowym, bowiem nie posiada własnego źródła dochodu i nie korzysta z pomocy społecznej, a równocześnie ma zapewnione utrzymanie ze strony rodziny, z którą wspólnie...
, na jakiej podstawie korzysta z mieszkania, w którym jest zameldowany, kto jest jego właścicielem oraz jaka jest podstawa korzystania z lokalu. Nie ujawnił...

II SA/Go 155/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-16

ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. Dopuszczalność wszczęcia ponownej egzekucji jest zatem uzależniona...
od ujawnienia majątku lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższającego kwotę wydatków egzekucyjnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje zaś pogląd...

I SA/Po 1152/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-19

. że Zamawiający wykonując obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SIWZ, jednak doręczył wyjaśnienie wszystkim wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania. Pozostałe zastrzeżenia...

VIII SA/Wa 1113/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-23

fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu i ustala wysokość zobowiązania podatkowego w mniejszej wysokości, nie jest powtórnym merytorycznym rozstrzygnięciem...
przeliczonych wagą P7 oraz zawyżono o 79 liczbę uczniów przeliczonych wagą P8. Zdaniem beneficjenta w SIO nie są ujawnione przeliczenia uczniów wagami, co wynika wprost...

V SA/Wa 3047/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi P. na decyzję Ministra Finansów (obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów) z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 oddala skargę

V SA/Wa 1627/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję;, 2. stwierdzenie faktu...

V SA/Wa 40/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

środki własne zamiast w pozycji środki finansowe z innych źródeł publicznych. Omyłka była wynikiem błędnej interpretacji obu tych pojęć. Skarżący pod pojęciem środki...
własne rozumiał bowiem również kwoty pochodzące z innych dotacji, ale znajdujące się już w dyspozycji Skarżącego. Pod pojęciem środków finansowych z innych źródeł Skarżący...

I SA/Łd 579/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

gruntu nie powinny być zaliczane do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust 1 pkt 3 u.p.d.f. Z kolei zdaniem organów podatniczka dokonywała zbycia działek gruntu...
jako przedsiębiorca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym przychody ze zbycia nieruchomości winny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów...

I SA/Łd 578/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

były z zarządem majątkiem osobistym, a więc nie były prowadzone w ramach działalności gospodarczej, tym samym przychody ze sprzedaży gruntu nie powinny być zaliczane do źródła...
działalności gospodarczej, tym samym przychody ze zbycia nieruchomości winny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów z tego właśnie przepisu (art. 10 ust 1 pkt 3 u.p.d.f....

I SA/Bk 19/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-02-22

je była finansować z innych źródeł., Zdaniem Kolegium, ewentualny 'wzrost dotacji na jednego ucznia' nie oznacza, że beneficjent ma prawo do całkowitego spożytkowania otrzymywanych kwot...
mieszczą się w zakresie zadań placówki lub organu prowadzącego i mogą być opłacane z dotacji. Jednak jeżeli beneficjent przewiduje inne źródło ich finansowania, to nie ma prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   20