Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

I SA/Sz 452/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-10

. nr [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
ze źródeł nieujawnionych w 2007 r. p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. T. S. - reprezentowany przez doradcę podatkowego - pismem z dnia...

II SA/Bd 897/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-28

. nie jest ujawniona jako podmiot władający , bądź mający jakiekolwiek prawo do wskazanej we wniosku nieruchomości. W świetle wyjaśnień wnioskodawcy występuje on jako samoistny...
gruntowych wskazanych działek, które stanowią własność Gminy, ponieważ wnioskodawca nie będąc ujawnionym jako władający w EGiB nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 24 ust...

IV SA/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-30

, nieznanych organowi, który wydał decyzję. O ile dokument pochodzący z daty po wydaniu decyzji ostatecznej może być źródłem wiedzy co do ujawnienia się nowych okoliczności...
nie można zresztą mówić o poczynieniu wadliwych ustaleń przez organu co do stanu prawnego nieruchomości, skoro oparły się one na stanie ujawnionym w księdze wieczystej. Co więcej...

II SA/Gl 959/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-13

brutto miesięcznie. Na wezwanie referendarza sądowego skarżąca wyjaśniła, że obecnie zamieszkuje o znajomych, którzy nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych...
źródłem utrzymania się strony był zasiłek dla bezrobotnych, a wobec tego nie miała ona możliwość wygospodarować z uzyskiwanego dochodu środków pozwalających...

II SA/Op 269/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-24

pobytu stałego, organ wywiódł, że według oświadczenia T. D. korzysta on ze swego sadu owocowego, który jest źródłem dochodów dodatkowym obok emerytury, a brak prądu...
ujawnione obecnie okoliczności, do faktów ustalonych już poprzednio, podczas, gdy z lektury akt wynikają sprzeczności w treści zebranych dowodów. Za istotną w sprawie...

II OSK 906/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

się jest siostrą zmarłego właściciela przedmiotowego lokalu - D. G., ujawnionego w dalszym ciągu w księdze wieczystej, zaś postępowanie spadkowe po nim jest w toku...
bowiem toczy się postępowanie spadkowe po ujawnionym w księdze wieczystej zmarłym właścicielu lokalu, skarżąca należy do kręgu potencjalnych spadkobierców. Brak zakończenia sprawy...

II SA/Rz 676/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-15

i dochodach skarżący niczego nie ujawnił., Wobec opisanej lakoniczności wniosku, wezwano stronę do jego uzupełnienia poprzez podanie źródeł i wysokości utrzymania...
, że utrzymuje się z emerytury, która jest jego jedynym źródłem utrzymania. Nie korzysta obecnie z pomocy społecznej. Wcześniej otrzymywał jedynie pomoc żywnościową. Na żywność...

II OSK 437/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

nie ma męża, rodzice nie żyją, nie ma rodzeństwa. W tym zakresie, zdaniem Sądu, skarżący powinien wykazać (udowodnić) istnienie interesu prawnego do ujawnienia danych dotyczących...
interesu prawnego, a tym bardziej nie mógł go wykazać. W niniejszej sprawie źródłem tego interesu nie jest art. 802 K.p.c., który stanowił podstawę interesu prawnego...

II OSK 1060/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

. W tym zakresie, zdaniem Sądu, skarżący powinien wykazać (udowodnić) istnienie interesu prawnego do ujawnienia danych dotyczących małżonka i krewnych dłużnika (por. wyroki...
interesu prawnego, a tym bardziej nie mógł go wykazać. W niniejszej sprawie źródłem tego interesu nie jest art. 802 K.p.c., który stanowił podstawę interesu prawnego...

II SA/Bd 782/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-11

materialno-technicznej zameldowania. Ujawnione sprzeczności pomiędzy danymi wskazanymi w zgłoszeniu meldunkowym a stanem faktycznym i prawnym, musiały zatem zostać...
. [...] i [...], którzy także mają rozbieżne adresy zameldowania oraz ujawnione w księgach wieczystych. Odwołujący się wraz z rodziną od momentu zameldowania w 1997r. cały czas...
1   Następne >   +2   +5   10