Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Gl 643/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-14

do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty, m.in. sądy powszechne i organy...
. obejmowały żądanie przywrócenia w jednostce ewidencyjnej rejestrowej nr [...] wpisu 'właściciel O. S. c. T. i B. i spadkobiercy' oraz ujawnienia w niej działki...

II SA/Rz 489/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-11

ujawnionego ZDR 8 - ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych na ZDR 9 - inne niż ZDR 1 - ZRD 8 źródła...
od tego co stanowi źródło ujawnionych danych. W niniejszej sprawie adekwatne w aktualnej sytuacji jest ZRD - 9 jako nie mieszczące się w poprzednich ZRD 1 - ZRD 8., Jak wynika...

II SA/Po 506/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-25

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 marca 2008r...
zabudowany na gruncie ornym kl. V o pow. 0,06 ha,, grunt orny kl. V o pow. 0,07 ha,, - ujawnił nową działkę nr [...] ark. mapy [...] o pow. 0,03 ha, stanowiącą część drogi...

II SA/Op 427/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-11-22

10 marca 2016 r., nr [...], odmawiającą aktualizacji operatu ewidencyjnego poprzez ujawnienie w operacie M. B. jako właścicielki nieruchomości oznaczonych jako działki...
i Terenów Rolnych w [...] pod numerem [...], a także dalszych kolejnych wpisów w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, tj. ujawnienia w ewidencji gruntów działek nr a i nr b...

II SA/Gl 510/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

'A'. Wskazał, że w skróconym wypisie ze skorowidza działek z dnia [...] r. ujawniona jest Spółka jako właściciel działek. Natomiast w wypisie z [...] r. podano...
ich własności i skutkowało zmianą właściciela. W konsekwencji zmiana ujawniona w ewidencji jest niedopuszczalna. Natomiast uprawnionym do zgłoszenia zmian w ewidencji...

II SA/Rz 1507/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-08

w ewidencji osób, którym przysługuje do gruntu prawo własności (ew. inne prawo rzeczowe), natomiast ujawnienie władającego stanowi wyjątek od tej zasady. Źródłem...
, w którym jako właściciela ujawniono Skarb Państwa, a jako władającego wpisano Naczelnika Miasta i Gminy [...]. W dalszej kolejności w rejestrze utworzonym w 1993 r. działka nr 1219...

III SA/Kr 316/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-22

. nr [....] orzekł o zmianie danych ewidencyjnych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb O. polegających na ujawnieniu do działek nr nr [....] prawnych współwłaścicieli...
), dalej 'K.p.a.'., W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, że na wniosek A.P. oraz M.F. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ujawnienia wnioskodawców jako właścicieli działek...

III SA/Kr 1023/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-24

źródła danych ujawnionych w Rejestrze: akty notarialne (źródło informacji o cenach nieruchomości) i operaty szacunkowe (źródło informacji o wartości nieruchomości...
, ujawnionych w rejestrze od dnia 10 maja 2016 r. do dnia 16 stycznia 2017 r., Wniosek ten został zrealizowany poprzez przesłanie danych dla wskazanych nieruchomości drogą...

II SA/Rz 685/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-15

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w nich praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty, m.in. sądy powszechne i organy administracji publicznej...
nr 1568 i 1567/5. W uzasadnieniu decyzji podał, że przedmiotowe działki zostały ujawnione w odrębnych księgach wieczystych w granicach obecnie obowiązujących w ewidencji...

III SA/Łd 586/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-22

[...] nr [...] z [...] o odmowie dokonania zmiany w rejestrze ewidencji gruntów obrębu [...] gm. [...] polegającej na ujawnieniu spadkobierców L.P. do działek nr: 2732/3 o pow...
w sprawie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów obrębu [...] gm. [...] polegającej na ujawnieniu spadkobierców L.P. do działek wymienionych w pkt 2 decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   51