Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

III SA/Łd 480/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-27

z dnia [...] roku, Nr [...]Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego [...]ustalił P. W. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2000 w kwocie 86.179 zł., Na podstawie powyższej decyzji Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego...

I SA/Gd 721/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-18

za 2001 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., Niezasadny, zdaniem organu jest również zarzut braku wymagalności obowiązku zapłaty zryczałtowanego...
podatku dochodowego za 2001 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Na dzień wystawienia tytułu wykonawczego nr SM [...], czyli 04.01.2013 r...

I SA/Gd 752/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

zawieszenia postępowania w sprawie opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 r., wznowionego postanowieniem Naczelnika Urzędu...
do Naczelnika Urzędu Skarbowego m.in. z wnioskiem o zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Gd 751/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

zawieszenia postępowania w sprawie opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2002 r., wznowionego postanowieniem Naczelnika Urzędu...
do Naczelnika Urzędu Skarbowego m.in. z wnioskiem o zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Lu 726/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-30

2011 r. na kwotę 3.138,30 zł z odsetkami za zwłokę, z tytułu zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r., wynikającej z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 września 2011 r., Zawiadomieniem z dnia 16...

I SA/Gd 1286/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-15

nr [...] na podstawie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 5 grudnia 2016 r. nr [...], obejmujący zaległy zryczałtowany podatek dochodowy za 2008 rok od dochodu z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, w kwocie należności głównej 112.001,00 zł., Zawiadomieniem z dnia 3 kwietnia 2017 r. organ egzekucyjny...

I SA/Gd 425/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-09-04

w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r., II., Podstawą rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej był następujący...
majątkowymi w kwocie 150.407,32 zł, uznał za przychód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu, i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f ustalił skarżącemu...

I SA/Lu 99/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. W związku z powyższą decyzją organ egzekucyjny zarządził zabezpieczenie tych należności, w stosunku do którego pełnomocnik...
, że decyzja ustalająca podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. z nie ujawnionych źródeł przychodów została stronie doręczona w terminie przewidzianym prawem...

I SA/Lu 614/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. w kwocie 361.034,00 zł. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Na podstawie powyższej decyzji...
zryczałtowanego podatku dochodowego od odchodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Postanowieniem z [...] marca 2017 r., nr [...] Naczelnik Urzędu...

I SA/Łd 109/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-09

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 i 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i ustalono te zobowiązania...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaznaczył też, że w dniu 30 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie...
1   Następne >   +2   +5   +10   90