Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

FSK 2079/04 - Wyrok NSA z 2005-09-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, a w stosunku do Jarosława S. obniżyła ten podatek do kwoty 39.654,70 zł., Organy podatkowe uznały, że ujawnione źródło...
w ujawnionych źródłach przychodu i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....

I SA/Wr 948/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-09-04

, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności 'przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach'. Z kolei zgodnie za art. 30 ust. 1 pkt 7 dochodów...
z nie ujawnionych źródeł przychodów nie łączy się z dochodami /przychodami/ z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 75 procent dochodu...

I SA/Wr 176/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

2007 r. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007...
dochodowego od osób fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007 oraz wszczęcie w tym samym...

I SA/Wr 175/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007, podczas...
fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007 oraz wszczęcie w tym samym zakresie kontroli...

VI SA/Wa 341/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-18

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta przewidywała stworzenie...
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie...

II GSK 1057/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

z przestępstw. Działania polegające na szybkim transferze środków pozyskanych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł finansowania do krajów azjatyckich, europejskich...
zysków z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., W związku z powyższym, GIIF sformułował uzasadnione podejrzenie, że (...) jest wykorzystywany do wytransferowania środków...

I SA/Sz 86/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-08

r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 17...
kontrolne ujawniło także, iż w zakresie kosztów uzyskania przychodów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie zostało wpisanych 11 wydatków w wysokości po [...] zł...

III SA/Wr 53/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-08

prawnym) dodatkowe oznaczenie przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólników spółki cywilnej, jednakże takie oznaczenie nie podlega ujawnieniu we właściwych ewidencjach...
praw i obowiązków. Tak obecnie jest ujawniony skarżący w ewidencji działalności gospodarczej i w tym zakresie nie domagał się zmiany., Kwestią sporną w niniejszej sprawie...

VI SA/Wa 1277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

o podmiocie, któremu faktycznie ujawniono informacje gospodarcze; jednocześnie określił termin usunięcia wskazanych w pkt II nieprawidłowości na 3 miesiące od dnia...
innemu podmiotowi nie tylko samej czynności polegającej na przyjęciu czy ujawnieniu informacji gospodarczej, ale również wszystkich czynności z tym związanych...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

przychodów. Powołując się na art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Urząd Skarbowy podał, że przychodów i kosztów ze źródeł...
wolnych od podatku nie łączy się z dochodami z innych źródeł, czyli strata za 1991 r. nie może być odliczona przez Spółkę po upływie zwolnienia w 1994 r. W związku...
1   Następne >   +2   +5   9