Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

III SA/Kr 279/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi M. H. na akt Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 29 lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu w ciągu ul. S i K w K I. uchyla zaskarżony akt; II. orzeka, że uchylony akt wywołuje skutki prawne do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na rzecz skarżącej M. H. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Kr 278/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi M. H. na akt Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 21 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu na ul. G w K I. uchyla zaskarżony akt; II. orzeka, że uchylony akt wywołuje skutki prawne do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na rzecz skarżącej M. H. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VI SA/Wa 341/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

poprzez nieujawnienie rzeczywistego nacisku osi napędowej kontrolowanego pojazdu, tj. nieujawnienie składników sumy nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące...
faktycznego, tj., ujawnienia wszystkich okoliczności istotnych dla subsumpcji, czyli procesu przypisania stanu faktycznego do przepisu ustawy, na podstawie którego nakłada...

VI SA/Wa 2140/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-20

[...] posiada Świadectwo Legalizacji wyłącznie w zakresie pomiaru prędkości, a nie w zakresie pomiaru odległości. Dlatego nie może być źródłem dowodów w zakresie pomiaru...
decyzji ani w dniu jej wydania nie ogłoszono., Z przywołanego punktu 1 wynika, że podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy...

IV SA/Po 1612/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-24

wynika, że podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest jedynie informacja uzyskana od podmiotu, który ujawnił kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą...
' nie pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości interpretacyjnych., Wskazać należy, że 'informacja' pełni rolę sformalizowanego źródła wiedzy o popełnionym wykroczeniu...

I OSK 210/19 - Wyrok NSA z 2021-12-08

podmiotu, który ujawnił popełnienie naruszenia, o przekroczeniu przez kierującego dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym., D. L. wniósł...
Informacji Publicznej. Takiego komunikatu przed wydaniem zaskarżonej decyzji ani w dniu jej wydania nie ogłoszono., Podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa...

VI SA/Wa 1439/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-13

, jest informacja, o której mowa w pkt 1. Chodzi o informację podmiotu, który ujawnił popełnienie naruszenia wymienionego w art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa o ruchu...
, nie budzi wątpliwości, że informacja uzyskana od właściwego podmiotu, który ujawnił fakt kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h...

II GSK 2668/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

, że 'sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz...
. uchwale zajął stanowisko, że 'sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo...

II GSK 529/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

się do wyjaśnienia sprawy, a nie było sprzeczne z prawem. Wyrok II K 799/05 Sądu Rejonowego w R. spowodował ujawnienie określonego naruszenia prawa oraz był podstawą do wszczęcia...
postępowania z urzędu. Dla oceny możliwości zastosowania sankcji określonej w przepisie art. 84 ust. 3 Prawo o ruchu drogowym, sposób ujawnienia naruszenia prawa...

II SA/Sz 311/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-30

(...) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50km/h...
na obszarze zabudowanym'., Z powyższego wynika, iż źródłem ustalenia stanu faktycznego sprawy w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości jest informacja wskazana...
1   Następne >   +2   +5   +10   18