Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

II SA/Wa 444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych' w wersji po aktualizacjach z lutego 2009 r. oraz grudnia 2010 r.,, - ewentualnie...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Skoro zatem kontrola w tym zakresie jest jedną z form realizacji kontroli skarbowej, to informacje dot...

I OSK 2216/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

kontroli skarbowej, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych''w wersji...
pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Skoro zatem kontrola w tym zakresie...

II SA/Wa 1109/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a nie zadań dla urzędów kontroli...
, dotyczący wytycznych dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w przedmiocie postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II SAB/Sz 5/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-01-10

postępowań, w tym m. in. sądowoadministracyjnych (tylko w WSA w [...] do [...] r. zarejestrowane zostały 282 skargi P.J.), co może świadczyć o nieujawnionych źródłach...

VIII SA/Wa 238/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

nieujawnionych źródeł przychodu, czy rozpatrywania skarg i wniosków związanych bezpośrednio z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi bądź przygotowawczymi, Dyrektor UKS prawidłowo...
związanych z typowaniem podmiotów do kontroli i planowania kontroli, dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów, dotyczących postępowań kontrolnych, postępowań karnych...

II SAB/Wa 343/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-26

Konstytucji RP oraz art. 23a ustawy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, przez nieujawnienie informacji o źródłach finansowania partii politycznej [...], tj...
w sprawozdaniach finansowych dostępnych dla każdego., Żądanie zgłoszone przez skarżącą nie dotyczy ujawnienia źródeł finansowania partii, lecz dotyka motywów polityki partii politycznej...

II SAB/Rz 9/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-05

korzyści z nieujawnionych źródeł dochodu. Skarżący wskazał, że Komendant musi mieć na uwadze, że takie stawianie sztucznych barier dla dostępu do informacji z pracy Policji...
na ich ujawnienie z zastrzeżeniem ust. 7 (art. 62 ust. 5 ustawy o Policji). Tylko informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji...

II SAB/Go 53/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-20

przez W.B. oraz złożył wniosek o wszczęcie kontroli źródeł pochodzenia jego majątku i przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieujawnionych. Powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) L.N. wniósł o poinformowanie...

IV SA/Po 571/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

żądanej informacji uwzględniając przy tym argumentację samego przedsiębiorstwa., Słusznie wskazano, że dokumenty żądane przez skarżącego ujawnią źródło zaopatrywania...
. Według PHU Trans-OLL faktury zakupu od poddostawców danych towarów lub inne dokumenty wskazujące źródło zaopatrywania się wykonawcy, w tym przypadku PHU [...] oraz ceny...

II SA/Wa 3828/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

nie wskazał żadnej nazwy tkaniny zasadniczej objętej wnioskiem o zmianę, nie ujawnił w nim źródła dostaw tej tkaniny, ani żadnej innej informacji o charakterze technicznym...
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą; po drugie są to informacje poufne, tzn. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; po trzecie przedsiębiorca podjął...
1   Następne >   +2   +5   +10   100