Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II FSK 957/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub przychodów ze źródeł...
dochodowego za 2007 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub przychodów ze źródeł nieujawnionych, Od powyższego wyroku M. S. wniósł skargę...

II FSK 1034/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia...
dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Skarżący wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną., F...

II FSK 1087/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: dopuścić F...
fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Skarżący od powyższego wyroku wniósł skargę kasacyjną., F. [...] wniosła...

II GSK 2921/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

. KIGEiT oraz PIIT) groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa TP oraz, II. Odmówił ograniczenia wglądu KIGEiT oraz PIIT do materiału dowodowego w zakresie...
r., nr [...] dołączyła wersję jawną Załącznika nr 1, a w wersji jawnej pisma z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] zostały ujawnione informacje wskazane w pkt 4 w akapicie...

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

kolejności, że źródeł interesu prawnego Gminy nie sposób dopatrzyć się w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz...
ewidencyjnym, potwierdza istniejący stan faktyczny. A zatem przymiot strony w tym postępowaniu przysługuje jedynie podmiotom, których prawa do nieruchomości podlegają ujawnieniu...

II SA/Rz 203/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-05-26

informację przetworzoną, wezwał wnioskodawczynię do wykazania powodów dla których ujawnienie ww. informacji ma szczególnie istotne znaczenie dla interesu publicznego., Skarżąca...
nadliczbowych. Pojawiają się nieustannie wątpliwości i pytania, czy Dyrektor ZSP kieruje się obiektywnymi powodami przyznając wspomniane dodatki do wynagrodzenia. Ujawnienie...

IV SA/Wa 536/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

intelektualnej i/lub mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie może narazić wnioskodawców na różnego rodzaju szkody i inne negatywne konsekwencje...
nie mógł ujawnić organizacji żądającej dopuszczenia jej do udziału w tym konkretnym postępowaniu. W skardze wniesiono o uchylenie zaskarżonej uchwały i przekazanie...

VI SA/Wa 238/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

przedmiotowego Stowarzyszenia zostały ujawnione w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki...
, że pojęcie interesu prawnego jest kategorią normatywną, mającą swoje źródło w przepisach regulujących sposób załatwienia sprawy i stanowiących podstawę prawną...

II SA/Bd 993/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

dotyczącej indywidualnych podmiotów fizycznych w zakresie dotyczącym ich prywatności, znajduje źródło w art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 zd...
informacji, czy zwrócono się w ogóle do nich o wyrażenie zgody na ujawnienie wnioskowanych danych. Brak dowodów, że takiej zgody nie wyrazili, co już samo wskazuje...