Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 692/05 - Wyrok NSA z 2006-04-07

majątku nabytego z nieujawnionych źródeł oraz, że dotyczy majątku zakupionego w trakcie starania się o dodatek mieszkaniowy., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Samorządowe...
o dodatkach mieszkaniowych nie chodzi o stan majątkowy osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy uzyskany w wyniku nielegalnych dochodów, czy też nieujawnionych źródeł...

I OSK 876/06 - Wyrok NSA z 2007-05-23

, nieujawnionych źródeł finansowania., W odwołaniu od powyższej decyzji S. L. wniósł o jej uchylenie i przyznanie dodatku mieszkaniowego. Podniósł, iż organ I instancji...
i nie rozważano kwestii ujawnionych przez stronę dodatkowych źródeł dochodu. Nadto, Sąd uznał, że należy zgodzić się ze S. L., iż w kwestionowanej decyzji - uchybiając...

I OSK 1045/05 - Wyrok NSA z 2006-07-07

dotyczyć takich osób które deklarują niskie dochody a faktycznie dysponują dochodami uzyskanymi z nieujawnionych źródeł.., czyli osiąganych nielegalnie. Sąd powołał...

II SA/Op 100/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-29

i ponadstandardowych przedmiotów lub zasobów pieniężnych, np. nabytych ze środków uzyskanych z nieujawnionych źródeł, która sprzeciwia się przyznaniu dodatku...
środowiskowy, ustalając że R. K. do sierpnia 2011 r. korzystała z dodatku mieszkaniowego w wysokości 155,34 zł. Jej źródłem dochodu w okresie trzech miesięcy...

I OSK 1510/07 - Wyrok NSA z 2008-07-16

uzyskanych z nieujawnionych źródeł, która sprzeciwia się przyznaniu dodatku mieszkaniowego. W niniejszej sprawie, skarżąca zadeklarowała dochody pozwalające...
posiadanego majątku i źródeł jego pochodzenia. Z analizy tych przepisów wynika, że chodzi o cały majątek strony i osób z nią wspólnie gospodarujących bez względu na okres...

II SA/Sz 933/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-06

przedmiotów lub zasobów pieniężnych, np. nabytych ze środków uzyskanych z nieujawnionych źródeł, która sprzeciwia się przyznaniu dodatku mieszkaniowego., Dodać należy...

IV SA/Gl 457/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-13

i ponadstandardowych przedmiotów lub zasobów, przykładowo nabytych ze środków uzyskanych z nieujawnionych źródeł, która sprzeciwia się przyznaniu dodatku mieszkaniowego., W niniejszej...

I OSK 1196/06 - Wyrok NSA z 2007-07-26

zarzutu, że jej dochody pochodzą z nieujawnionych źródeł zatrudniania., W przedmiotowej sprawie stan majątkowy K. K. został ustalony i utrwalony w aktach sprawy w postaci...
, podczas gdy faktyczny stan majątkowy to stan na dzień złożenia wniosku (i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego), niezależny od daty nabycia posiadanego majątku i źródeł...

III SA/Gd 150/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-05-18

z tej ewidencji są miarodajne i wiążące dla określenia charakteru głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego. Skarżący złożył wniosek o przyznanie dodatku węglowego wskazując...
, że w gospodarstwie domowym głównym źródłem ogrzewania są kocioł na paliwo stałe oraz kominek. Zgodnie z deklaracją złożoną przez skarżącego kocioł i kominek zasilane...

IV SA/Gl 619/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-28

organu I instancji z dnia [...]r., z uwagi na ujawnienie dodatkowego źródła dochodu odwołującego organ przesłuchał odwołującego, który oświadczył, że wszystkie dochody...
to zostało podjęte w związku z uzyskaniem przez organ administracji informacji o dodatkowym źródle dochodu skarżącego, które istniało w dniu składania wniosku o omawiane...
1   Następne >   +2   6