Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

GZ 73/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-20

), co zdaniem tego Sądu wskazuje, że skarżąca może posiadać nieujawnione źródło dochodów, o czym świadczy treść decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, w której wskazano...
i rodzinną, gdyż podane przez nią dane dotyczące wysokości wydatków i dochodów wskazują na to, że skarżąca może posiadać nieujawnione źródło dochodów. Zajmując...

I SA/Lu 1179/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-10

, mimo że był do tego zobowiązany, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub całego majątku, niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania...
podatkowego, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - 5 lat. W tej sytuacji, zarzut dotyczący naruszenia art...

I GZ 88/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-27

oraz uprawnia domniemanie, że skarżący posiada nieujawnione we wniosku źródło finansowania swoich wydatków., Według oświadczenia T. K., na wskazaną przez niego kwotę 3000...
, że nawet gdyby przyjąć, że skarżący uzyskuje pomoc finansową od członków najbliższej rodziny, to okoliczność ta nie zwalnia go od ujawnienia tego rodzaju źródła pozyskiwania...

I SA/Po 266/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-10-10

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W art. 91 ust. 1 zawarto przepis...
polskich organów celnych, ujawniono w dokumentacji księgowej niemieckiego eksportera, tj. firmy I.S. KG /GmbH and Co/ z Hamburga, rachunek nr 64323 z 30 grudnia 1996 r...

I GZ 109/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-19

co do wiarygodności deklaracji o braku dochodów oraz uprawnia domniemanie, że skarżący posiada nieujawnione we wniosku źródło finansowania swoich wydatków., Na powyższe...

SA/Bd 2434/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-16

dokonać kontroli zgłoszenia celnego. Przyczyną wszczęcia postępowania w tej sprawie było ujawnienie przez belgijską administrację celną w firmie A. dokumentów...
zapłaconej przez skarżącego. Z ujawnionych dokumentów: uwierzytelnionej kopii faktury z (...) zaksięgowanej w firmie eksportera a opiewającej na kwotę 128.000 BEF...

SA/Bd 2148/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-16

może z urzędu lub na wniosek zgłaszającego dokonać kontroli zgłoszenia celnego. Przyczyną wszczęcia postępowania w tej sprawie było ujawnienie przez belgijską administrację...
rzeczywistej wartości i cenie zapłaconej przez skarżącego. Z ujawnionych dokumentów: uwierzytelnionej kopii faktury z (...) zaksięgowanej w firmie eksportera a opiewającej...

V SA/Wa 19/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-22

. Organ I instancji uznał go za dyktafony nadające się do działania bez zewnętrznego źródła energii, taryfikowane do kodu 85 1981 95 90., Wskazując na podstawy swoich...
stacjonarnych, przystosowane do działania bez zewnętrznego źródła energii (wbudowany akumulator), organ odwoławczy stwierdził, iż właściwą do ich zaklasyfikowania jest pozycja...

I OSK 793/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

majątkowego, obejmującego aktualny stan majątkowy funkcjonariusza, a ponadto złożenie oświadczenia ma cel antykorupcyjny, pozwala bowiem na kontrolę i ewentualne ujawnienie...
nielegalnych źródeł dochodów funkcjonariusza. Wskazano ponadto, że mając na uwadze szczególny charakter służby celnej, powołanej w celu zapewnienia zgodnej z prawem realizacji...

V SA/Wa 2595/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

której ujawniono materiały oraz dokumenty handlowe i księgowe wskazujące na nieprawidłowości w zakresie wartości celnej towaru., Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego...
sprowadzonych leków została zawyżona. W uzasadnieniu organ I instancji powołał się na ujawnione Umowy Dystrybucyjne m.in. z .. września 2000 r. oraz z ... października 2001 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100