Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I SA/Bd 593/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-15

. z dnia [...] 2002 r. Nr [...]l ustalającą dla Mirosławy P. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999 r...
. Nr [...], przyjmując za podstawę połowę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, ustalił dla Mirosławy P. podatek dochodowy za 1999 r...

I SA/Bd 594/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-15

[...] 2002 r. Nr [...], przyjmując za podstawę połowę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, ustalił dla Janusza P. podatek dochodowy...
z nie ujawnionych źródeł przychodów. Argumenty wniosku uzasadnił treścią dokumentów (7 załączników) dotyczących transakcji finansowo-bankowych, w tym otrzymania pożyczki z PFRON, nabycia...

GZ 73/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-20

), co zdaniem tego Sądu wskazuje, że skarżąca może posiadać nieujawnione źródło dochodów, o czym świadczy treść decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, w której wskazano...
i rodzinną, gdyż podane przez nią dane dotyczące wysokości wydatków i dochodów wskazują na to, że skarżąca może posiadać nieujawnione źródło dochodów. Zajmując...

I SA/Go 1077/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-17

tak znaczne środki pieniężne to okoliczność ta winna zostać stwierdzona w trybie postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów'. W ocenie organu była to tylko uwaga...
wyroku nie było możliwości przeprowadzenia postępowania z nieujawnionych źródeł, gdyż świadczenie za 2000r., uległo przedawnieniu. Nie przeprowadzono kontroli w zakresie...

I GZ 88/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-27

oraz uprawnia domniemanie, że skarżący posiada nieujawnione we wniosku źródło finansowania swoich wydatków., Według oświadczenia T. K., na wskazaną przez niego kwotę 3000...
, że nawet gdyby przyjąć, że skarżący uzyskuje pomoc finansową od członków najbliższej rodziny, to okoliczność ta nie zwalnia go od ujawnienia tego rodzaju źródła pozyskiwania...

I GZ 109/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-19

co do wiarygodności deklaracji o braku dochodów oraz uprawnia domniemanie, że skarżący posiada nieujawnione we wniosku źródło finansowania swoich wydatków., Na powyższe...

V SA/Wa 53/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

w formacie zapisu wideo AVI z możliwością rejestracji plików wideo z zewnętrznego źródła, właściwą do ich zaklasyfikowania jest pozycja 8525 WTC, kod 8525809900 zastosowany...
danych z zewnętrznego źródła, zdefiniowanych w uwadze 4 (a) do działu 85 WTC., Dokonując analizy specyfikacji Organ II instancji doszedł do wniosku, że zawarte tam informacje...

SA/Bd 2166/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-02

było ujawnienie przez belgijską administrację celną w firmie 'A.' dokumentów świadczących o tym, że w przedmiotowym zgłoszeniu celnym zadeklarowano zaniżoną wartość celną towaru...
w zgłoszeniu celnym nie odpowiada rzeczywistej wartości i cenie zapłaconej przez skarżącego. Z ujawnionych dokumentów: uwierzytelnionej kopii faktury z 19.04.2000r...

V SA/Wa 2632/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-19

w W., podczas której ujawniono materiały oraz dokumenty handlowe i księgowe wskazujące na nieprawidłowości w zakresie wartości celnej towaru., Po przeprowadzeniu postępowania...
się na ujawnione Umowy Dystrybucyjne z [...] września 2000 r. oraz z [...] października 2001 r. zawarte przez polską spółkę z kontrahentem zagranicznym W.E. [...] z siedzibą...

V SA/Wa 2179/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-23

w W., podczas której ujawniono materiały oraz dokumenty handlowe i księgowe wskazujące na nieprawidłowości w zakresie wartości celnej towaru., Po przeprowadzeniu...
się na ujawnione Umowy Dystrybucyjne z [...] września 2000 r. oraz z [...] października 2001 r. zawarte przez polską spółkę z kontrahentem zagranicznym W.W. z siedzibą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100