Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II GSK 916/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

organu odrzucił skargę., W ocenie Sądu I instancji uchwała ta nie jest aktem prawa miejscowego, a więc źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Prawo powszechnie...
, który jak już wyżej wskazano nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa., Sąd I instancji zaznaczył, że uwzględnienie skargi na podstawie przepisu art. 101 a ust. 1...

V SA/Wa 1249/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-23

ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł...
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także niezastosowanie przepisu art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września...

II GSK 946/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), 2...
ust. 1 i 3 ustawy o r.i.o., w przypadku gdy w toku działalności nadzorczej nad uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego dotyczącą budżetu, izba ujawni...

II GSK 2147/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

tej ustawy nie reguluje sposobu udzielenia i rozliczenia dotacji, a jedynie określa źródło dofinansowania wyłączając stosowanie niektórych przepisów ustawy o finansach...
związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. określa jedynie źródło dotacji jakim jest rezerwa celowa utworzona w 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania...

VIII SA/Wa 634/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-23

przez skarżącego gotówką w dniu ich wystawienia. Dodatkowo ujawniona została umowa o współpracy z [...] stycznia 2009 r. zawarta między skarżącym a Spółką [...], podpisana przez ww...
na wystawianiu fikcyjnych faktur, na zlecenie ujawnionych w toku postępowania oraz innych nieznanych podmiotów, tj. faktur dokumentujących fikcyjną sprzedaż towarów i usług...

V SA/Wa 932/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-18

wskaźnika wartości zakupionych surowców jest jednoznaczne i wyłącza możliwość definiowania pojęcia 'marża gastronomiczna' w oparciu o inne źródła, w szczególności brak...
, co jest postępowaniem prawidłowym. Nieprawidłowe wyłączenia przez skarżącego przypraw z listy surowców będących podstawą obliczania marży ujawniła dopiero ta kontrola...

II SA/Sz 266/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

nr [...]. Organ stwierdził, że w 2007 r. H. C. i J. C. ujawnili w Księdze Wieczystej przedmiotowy garaż o powierzchni [...] m2. Wpis w księdze wieczystej stanowi oczywisty dowód...
jaka była i jest powierzchnia spornego garażu. Są to nie tylko wyrysy z map ewidencyjnych, ale i inne materiały opisujące ww. obiekt budowlany., Jednym ze źródeł informacji...

V SA/Wa 2159/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

na okres obowiązywania umowy. W związku z powyższym Związek winien pokryć te trzy wydatki z innych niż dotacja źródeł., Odmiennie przedstawia się natomiast sytuacja...
się on jedynie z tym celem w sposób bardzo pośredni, a taki nie może być dotowany z budżetu państwa i Związek winien znaleźć na ten cel inne źródło finansowania, a nie dotację celową...

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

ujawnić ich w klasyfikacji budżetowej w pozycji 'przychody z usług w jednostce budżetowej '[...]''. Rozwijając ten zarzut wskazano, że sednem problemu, z jakim przyszło...
decydują ich cechy ustrojowe, prawnie ustalone źródła ich dochodów oraz zasady komunalnej gospodarki finansowej, które jednoznacznie wykluczają możliwość przekształcenia gmin...

I SA/Gl 1129/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-06

Miasta sprowadza się do technicznego ustalenia wysokości dotacji w oparciu o dane ujawnione w budżecie miasta i przyznaną subwencję ogólną (część oświatową). Wynika to z faktu...
ustawy budżetowej. Akcentując, że ustawa budżetowa ani uchwała budżetowa nie może być źródłem zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym zauważono, że inaczej ma się rzecz...
1   Następne >   2