Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

OSK 420/04 - Wyrok NSA z 2004-07-13

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł /Dz.U. nr 116 poz. 1216 ze zm./ nie wskazują 'na konieczność kopiowania dokumentacji celem identyfikacji...
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Sąd podkreślił szczególną rolę banków...

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

2017 r. ujawniono tę informację w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w dniu [...] marca 2017 r. w raportach rocznych za 2016 rok. Informacja ta spełnia również warunek...
jest również przez analityków giełdowych i media. Natomiast w przypadku małych emitentów jedynym źródłem informacji dla inwestorów są przekazywane raporty i informacje medialne...

III SA/Wa 1084/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-10

. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdził, iż warunkiem zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu spłaty odsetek od kredytu jest ujawnienie środka trwałego...
jego zdaniem odmienne stanowisko w spornej kwestii, organ odwoławczy stwierdził, że pismo to nie stanowi źródła prawa, a poza tym nie dotyczy uznania odsetek...

VI SA/Wa 702/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

niedociągnięcie w ustaleniach podmiotu dokonującego pierwotnego badania dokumentów finansowych uznała brak oszacowania wpływu ujawnionych w toku badania nieprawidłowości na wyniki...
przez KNF fragment opinii biegłych rewidentów jest stwierdzeniem stanu faktycznego, a nie określeniem nieprawidłowości, która wcześniej nie byłaby ujawniona. Skarżący...

SA/Lu 2054/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-09-06

z nieruchomości dłużnika, a ponadto dłużnik zatrudniony był jako lakiernik samochodowy w spółce cywilnej D. i osiągał tam wysokie wynagrodzenie. Wskazane przez wierzyciela źródła...
nieściągalności dłużnika, pomimo ujawnienia, że posiada on majątek w spółce cywilnej S. w L., i obrazę art. 18 tej ustawy w związku z art. 6 i art. 7 Kpa przez przyjęcie...

II SA 746/91 - Wyrok NSA z 1991-09-24

, już w styczniu 1991 r. powiadomił Prezesa NBP o nieprawidłowościach, które stanowiły lukę w systemie bankowym i mogły być źródłem nadużyć, co znalazło potwierdzenie...
', o czym wiedział Prezes NBP., W konsekwencji skarżący jest przekonany, iż wyłączną przyczyną odwołania go ze stanowiska była rola, jaką odegrał w ujawnieniu afery 'Art...

VI SA/Wa 1303/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-28

z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na członka komitetu audytu oraz ujawnienia danych osobowych oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
ust 1 pkt 5 b.r., Oczywistym przy tym jest, że podstawowym źródłem informacji o sposobie realizacji zadań przez komitet audytu są protokoły z jego posiedzeń. Ten materiał...

II GSK 280/17 - Wyrok NSA z 2017-03-15

odpowiednik przychodu osiągniętego przez Bank, a ujawnionego w jego oświadczeniach z dnia 25 października 2012 r., i 8 listopada 2012 r. Wprawdzie Bank w piśmie z dnia 3...
osiągniętego przychodu i jego źródła wynikają także z zeznań Prezesa Zarządu Banku, który potwierdził, że w Banku jest prowadzona szczegółowa księgowość, co umożliwia...

VI SA/Wa 254/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-25

- zgodnie z § 10.1: Instytucja obowiązana, która stwierdziła błąd w dostarczonej informacji, przekazuje Generalnemu Inspektorowi, w terminie siedmiu dni od dnia ich ujawnienia...
informacji, przekazuje Generalnemu Inspektorowi, w terminie siedmiu dni od dnia ich ujawnienia, skorygowane dane. Stosownie natomiast do § 1 0 ust.2 rozporządzenia dane...

II GSK 2553/21 - Wyrok NSA z 2022-09-27

p.p.s.a., zarządzenia o odbyciu całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych z uwagi na fakt, iż mogą zostać ujawnione informacje stanowiące tajemnicę zawodową...
1   Następne >   2