Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 2155/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

dla skreślenia skarżącego z listy aplikantów adwokackich. Prezydium wyjaśniło jednocześnie, że zdarzenia ujawnione i udokumentowane w okresie poprzedzającym wydanie uchwały...
[...] stycznia 2015 r. ORA w B. podjęła kolejną uchwałę o skreśleniu A.P. z listy aplikantów i w tym zakresie ORA powołała nowe okoliczności, ujawnione w toku ponownego rozpoznania...

VI SA/Wa 209/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

dotyczy kwestii spornych w doktrynie. Podkreślił, iż źródłem wątpliwości odwołującej się nie mogą być cytowane w odwołaniu tezy komentatorów, skoro nie zauważa ona...
odwołującej się nie mają bezpośredniego związku z pytaniem i nie wpływają na prawidłową odpowiedź. W treści pytania jednoznacznie zakreślono źródło prawa, z którego miała...

II GSK 633/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-11

bez jej ujawnienia, uzasadnienia i wyjaśnienia., Na podstawie art. 234 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w związku z art. 9, art. 87 ust. 1 i art. 91 Konstytucji...
obywatele stają z własnej woli. Podejmowane przez organy samorządu zawodowego akty o charakterze normatywnym nie są zaliczane do źródeł prawa powszechnie obowiązującego...

VI SA/Wa 98/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

przepisów art. 186 § 1 k.p.k. i art. 391 § 1 k.p.k. poprzez ujawnienie zeznań złożonych przez osobę dla oskarżonego najbliższą w sytuacji, gdy przed pierwszym przesłuchaniem...
instancji. Wskazanie tych przyczyn w istocie sprowadza się do formułowania zarzutów, których źródłem jest przekonanie skarżącego, że zaskarżony wyrok jest wadliwy...

VI SA/Wa 2674/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-05

zarzutu naruszenia prawa materialnego możliwe było wyłącznie gdy zdający uznał, iż ustalony przez sąd I Instancji stan faktyczny w odniesieniu do miejsca i źródła zakażenia...
było ustalenie przez sąd okręgowy, że brak jest związku przyczynowego pomiędzy pobytem powoda w szpitalu im. B., a ujawnioną u niego ciężką chorobą - nowotworem wątroby...

VI SA/Wa 447/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-03

się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)., O ile przed egzaminem...
tylko jeden raz. Pomijając już fakt, iż jest to w stosunku do K.c. przepis niższej rangi, nie ujęty w źródłach prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 1 i 2...

VI SA/Wa 2160/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

winna zawierać w szczególności powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie jest źródłem informacji co do sposobu...
umożliwia Sądom kontrolę prawidłowości przeprowadzonego postępowania i jego wyniku w postaci decyzji., Należy podkreślić, że wątpliwości ujawnione na etapie postępowania...

VI SA/Wa 4187/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

obowiązującego prawa trzeba nie tylko znać treść przepisów zamieszczonych w źródłach prawa, ale także poglądy orzecznictwa i doktryny., Odnośnie zarzutu, że egzaminatorzy...
treść przepisów zamieszczonych w źródłach prawa, ale także poglądy orzecznictwa i doktryny., Organ wyjaśnił także, że zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą Sądu...

VI SA/Wa 412/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

treść pytania i prawidłowa odpowiedź odwołuje się także do treści § 3 tegoż przepisu. Zdaniem odwołującego, pytanie nr 97 nie koresponduje ze źródłem prawidłowej odpowiedzi...
nie koresponduje ze źródłem prawidłowej odpowiedzi, bowiem odpowiedź prawidłową wskazano, jako opartą o przepis art. 347 § 2 k.s.h, a tymczasem treść pytania i prawidłowa...

II GSK 944/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

kasatora należało to łączyć z ujawnieniem okoliczności wadliwego (sprzecznego z prawem) sformułowania pytania nr 149 stwierdzonej w wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 lutego...
lutego 2008 r. (nota bene oddalającego skargę złożoną przez E. F.) poglądu o wadliwości sformułowania pytania nr 149 nie może być źródłem przyjęcia, iż wadliwość...
1   Następne >   3