Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

IV SA/Wa 1143/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

('5 lipca 1946 r.') na '10 lipca 1946 r.'., W uzasadnieniu wniosku Pełnomocnik wskazał, że data urodzenia Skarżącej, ujawniona w akcie, tj. 5 lipca 1946 r., jest wynikiem...
przez organ administracji, w sposób nieuchronny ujawniłoby nie dające się usunąć sprzeczności. Organy musiałby wówczas stwierdzić, że pozostające w aktach zbiorowych...

II SA/Gl 1129/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-15

postępowania ustalono że akt urodzenia osoby wskazanej we wniosku nie podlega ujawnieniu, zgodnie z art. 73 ust 1-3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który wskazuje...
urodzenia. Jednocześnie Wojewoda zaznaczył, że art. 5 Kodeksu cywilnego nie może być wykorzystany jako źródło powstania prawa podmiotowego, stanowiącego przedmiot żądania...

IV SA/Wa 1142/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

1946 r.') na '10 lipca 1946 r.'., W uzasadnieniu wniosku Pełnomocnik wskazał, że data urodzenia Skarżącej, ujawniona w akcie, tj. 5 lipca 1946 r., jest wynikiem omyłki...
przez organ administracji, w sposób nieuchronny ujawniłoby nie dające się usunąć sprzeczności. Organy musiałby wówczas stwierdzić, że pozostające w aktach zbiorowych...

II SA/Wr 22/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

godziny znalezienia zwłok, skoro niezbicie godziną znalezienia zwłok jest godzina 14:00, a organ I instancji wyczerpał źródła dowodowe'., Na zakończenie organ I instancji...
odnalezienia tych zwłok, kolejnych godzin ujawnienia procesowego (odnalezienia), tj. 15:40 czyli oględzin budynku z ujawnieniem ciała J.F. i 18:20 zewnętrznych oględzin...

III SA/Kr 2116/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-10

urodzenia ujawniona w przedłożonym austriackim odpisie aktu małżeństwa), położona w powiecie K, woj. t., 3. z Referatu Archiwum Urzędu Miasta K - informacje o zawartych w dwóch...
księgach meldunkowych dla nieruchomości położonej w K, ul. S (ujawnione w treści aktu zgonu miejsce zamieszkania zmarłej M. T.) zapisach dotyczących zameldowania...

II SA/Gl 782/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-07

nie można wyprowadzić dla kierownika urzędu stanu cywilnego upoważnienia do udzielenia ubezpieczycielowi informacji o przyczynie zgonu. Ujawnienie tych informacji stanowiłoby naruszenie...
w odpowiedniej formie, na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes prawny. Rację ma skarżący, że źródłem interesu...

IV SA/Wa 2680/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

, na której budowany jest interes prawny. Należy uznać, że w niniejszej sprawie nie jest źródłem interesu prawnego norma art. 802 k.p.c. Przepis ten jedynie uprawniał sąd...
z osobami, których żąda ujawnienia danych adresowanych. Nie ulega wątpliwości, że sam zamiar rozpytania o miejsce pobytu dłużnika jest jedynie interesem faktycznym...

IV SA/Wa 2070/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

jest niezgodny z jego wykładnią celowościową, a także systemową; celem tego przepisu jest umożliwienie odtworzenia osobie fizycznej aktu stanu cywilnego, którego źródło zaginęło...
jest podjęcie próby wyjaśnienia ujawnionych równic tak, aby doprowadzić do ustalenia rzeczywistych danych, z uwzględnieniem oceny wartości dowodowej poszczególnych dokumentów...

III SA/Gd 158/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-06-14

obowiązek wykazania interesu prawnego dla uzyskania wyłącznego (jedynego uznawanego przez prawo) dowodu faktu zgonu określonej osoby, to pierwotnym źródłem tego interesu...
na wnioskodawcę obowiązek wykazania interesu prawnego dla uzyskania wyłącznego (jedynego uznawanego przez prawo) dowodu faktu zgonu określonej osoby, to pierwotnym źródłem...

IV SA/Wa 2618/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

, jest zakazana., Zgodnie z art. 30 Konstytucji RP: 'Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna...
w skardze treść art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, w myśl którego 'Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy...
1   Następne >   3