Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ka 960/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-13

W przypadku gdy stwierdzone zostanie, iż poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonych wcześniej zasobach finansowych...
, organy podatkowe zyskują uprawnienie do przyjęcia, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił., Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik uzyskał...

I SA/Rz 756/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-06

z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
., nr [...] ustalającą A.S. (dalej: skarżący) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r...

I SA/Gd 1288/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-14

nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana...
w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r. w wysokości 109.654,- zł., Organ podatkowy dokonując charakterystyki przychodów i wydatków podatniczki wskazał, że w dniu 27 marca 2005...

I SA/Kr 682/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-12

. nr [...] ustalił Ł.Z. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok...
nieujawnionych źródeł przychodów, przed wydaniem ww. decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydał w dniu 27 listopada 2012 r. decyzję...

I SA/Wr 343/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-08-11

te udowodnić. O ile zatem w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie...
zryczałtowany podatek dochodowy za 2000 r. w wysokości 22.968,00 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 30.624,00 zł...

I SA/Lu 638/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-20

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. oddala skargę. I SA/Lu 638/15, Uzasadnienie, Decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. w wysokości 528.567 zł, uchylił zaskarżoną decyzję i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym...

I SA/Lu 299/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-07

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2003 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...], nr [...]; II. stwierdza...

I SA/Rz 931/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-20

[...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 r. w kwocie 87.569 zł, uchylił w całości decyzję organu I instancji i ustalił zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r...

I SA/Gd 1042/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-05

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. oraz ustalenia podatku dochodowego postanawia zawiesić postępowanie. Decyzją z dnia 29 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej...
utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego ustalającą wysokość dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za rok 2004 w kwocie...

I SA/Łd 1091/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-24

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i przekazanie sprawy do ponownego...
w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 174 743,00 zł i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100