Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Sz 489/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-27

ustalenia RDOŚ podał, że na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie emisja zorganizowana z ogrzewania...
obowiązki. Z kolei w trakcie eksploatacji źródłami hałasu zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie ooś, będą urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz ruch...

II OSK 2639/13 - Wyrok NSA z 2015-05-28

terenu., Jednakże dostatecznie wczesne ujawnienie w raporcie możliwości wystąpienia konfliktu społecznego, m.in. na podstawie ważnego źródła, jakim jest studium uwarunkowań...
się również do ustaleń studium, które wiążą organy gminy przy ustalaniu planu. Inaczej mówiąc, skarżący w zarzucie pkt 2 lit. a-d skargi kasacyjnej upatrywał źródła naruszenia...

II SA/Lu 122/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

reagentów do aktualnych potrzeb., Blok biomasowy będzie pracował jako źródło podstawowe wytwarzania energii, zaś wykorzystywane dotychczas kotły węglowe będą pełnić funkcję...
produkcji energii z innych niż węgiel źródeł, wymagań, które formułowane są przez nowe regulacje prawne, tak krajowe jaki wspólnotowe oraz cel jakim jest poprawa środowiska...

IV SA/Wa 1275/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-02

ocenie oddziaływania uwzględniono zatem następujące źródła emisji do powietrza: chów drobiu; ogrzewanie budynków; proces załadunku silosów paszowych; agregat prądotwórczy...
skumulowanego oddziaływania z istniejącą fermą, będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, powodując stężenia nieprzekraczające dopuszczalnych norm poza terenem...

II SA/Łd 295/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-22

, wskazano rodzaje emisji oraz źródła ich pochodzenia na każdym z tych etapów. Zarówno w raporcie jak i aneksach zawarto informacje dotyczące przewidywanych ilości...
. Agregat kogeneracyjny spalania biogazu (obiekt oznaczony jako 33) został uwzględniony jako przestrzenne źródło hałasu. Urządzenie umiejscowione jest w kontenerze o wysokości...

II SA/Lu 808/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-30

jest inwestycją liniową ( stanowiącą m.in. źródło hałasu drogowego), natomiast realizacja centrum handlowego jest inwestycją kubaturową (stanowiącą m.in. źródło hałasu...
, eksploatacja inwestycji przy przyjętych założeniach, danych ruchowych i informacjach wynikających z analiz komunikacyjnych nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnych...

II SA/Ke 321/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-20

wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii. Scharakteryzowano źródła oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i adekwatnie wskazano szczegółowe...
źródła oddziaływań przedsięwzięcia, tj. hałas, emisja pyłów i gazów oraz przedostawanie się do wód i gleby substancji ropopochodnych oraz zweryfikowały ich wpływ na środowisko...

IV SA/Wa 2581/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Zaś w raporcie należy określić źródło pochodzenia opisywanych technologii i ich parametrów technicznych, np. składowisko odpadów...
urządzeń separujących...', albowiem wymagania te zostały uwzględnione w opracowanej technologii. Technologia ta powinna być ujawniona w Raporcie. Wskazano, że w procesie...

II SA/Lu 801/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-25

budowlanych. Z kolei źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie projektowanej stacji paliw będą procesy technologiczne związane z obrotem paliwami i ich dystrybucją oraz spalanie...
techniczne podczas przyjmowania paliw do zbiorników. Budynek obsługi stacji paliw ogrzewany będzie za pomocą lokalnego źródła. Przebudowa i funkcjonowanie przedmiotowej stacji...

II SA/Lu 810/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-14

są przedsięwzięciami o różnym charakterze. Budowa dróg jest inwestycją liniową ( stanowiącą m.in. źródło hałasu drogowego) natomiast realizacja centrum handlowego jest inwestycją...
kubaturową (stanowiącą m.in. źródło hałasu przemysłowego). Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy obydwu inwestycji można stwierdzić, że projekty te odmienne są pod względem...
1   Następne >   +2   5