Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SAB/Lu 18/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-17

w bezczynności., Wniosek skarżącego o wydanie karty pojazdu wpłynął do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Z. w dniu [...] lutego 2015 r. Z tą chwilą...
o jego bezczynności w sprawie. Skarżącemu została udzielona odpowiedź, która choć jest negatywna bowiem wyraża odmowę wydania karty pojazdu, to jednak realizuje obowiązek organu...

II SAB/Ol 95/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-12

niepełnosprawna powinna podpisać wniosek o wydanie karty pojazdu w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej. Podkreślenia jednakże wynika, że celem...
posługują się kartami wydanymi osobom, które zmarły oraz stworzenie służbom uprawnionym do kontroli pojazdów lepszych możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania karty...

I OSK 628/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

[...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej oddala skargę kasacyjną. Przedmiotem skargi kasacyjnej, wniesionej do Naczelnego Sądu...
, którym oddalono jego skargę na czynność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w W. z dnia [...] r., nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej...

II SA/Gl 1070/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-02

prawo do karty parkingowej na wskazany przez nią pojazd wykorzystywany i przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, uznając jednocześnie, że prowadzona przez nią...
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej uchyla zaskarżony akt. Po rozpoznaniu...

II SA/Gl 964/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-07

Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania karty parkingowej uchyla zaskarżony akt. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania...
, jednocześnie uznając, iż badany nie kwalifikuje się do uzyskania karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...

II SA/Bd 829/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-03

, które zmarły oraz stworzenie służbom uprawnionym do kontroli pojazdów lepszych możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystania karty parkingowej w sytuacji, gdy kierowca...
dla pojazdów osób niepełnosprawnych'., Ustawodawca przedkłada zatem zapobieganie nieprawidłowościom związanym z dotychczasowym korzystaniem z kart parkingowych nad interes prawny...

II SA/Bk 542/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-04

przyznania karty parkingowej na pojazd O. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę , Fundacja R. w B. złożyła skargę na czynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania...
o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie karty parkingowej. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 sierpnia 2015...

II SA/Bk 541/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-04

przyznania karty parkingowej na pojazd O. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę , Fundacja R. w B. złożyła skargę na czynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania...
o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie karty parkingowej. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 sierpnia 2015...

II SA/Bk 544/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-04

przyznania karty parkingowej na pojazd O. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę , Fundacja R. w B. złożyła skargę na czynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania...
o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie karty parkingowej. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 sierpnia 2015...

II SA/Ol 787/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-24

się do niespełnienia przez niego przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, a więc uprawniających kierującego pojazdem samochodowym...
oznaczonym kartą parkingową do niestosowania się do niektórych, ściśle określonych znaków drogowych. Zakwestionował również pkt 2, mówiący, że orzeczony stopień...
1   Następne >   2