Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Go 203/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-18

[...] o nr rejestracyjnym [...], który - w ocenie organu - stanowi koszt niekwalifikowalny. W toku audytu zostało stwierdzone na podstawie karty pojazdu, iż osoba sprzedająca...
83 351,28 zł na zakup samochodu specjalnego marki [...] o nr rej. [...] stanowi koszt niekwalifikowalny. Na wstępie należy wskazać, że zarówno karta pojazdu...

II SA/Bd 1324/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-10

, że we wskazanym terminie skarżąca przedłożyła:, 1. stronę tytułową zawartości segregatora zawierającego wniosek wraz z załącznikami (1 karta),, 2. formularz informacji...
niezbędnych do dokonania oceny wstępnej projektu (6 kart),, 3. biznes plan część opisowa oraz wyliczenia finansowe (34 karty),, 4. formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie...

III SA/Gl 113/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-26

udzielania pomocy publicznej oraz warunków określonych w pakiecie aplikacyjnym IZ zauważyła, po analizie kart oceny merytorycznej, że obaj oceniający uznali przedmiotowe...
bez naruszenia przepisów prawa. w tym regulaminu konkursu oraz wytycznych wypełniania wniosku. Argumentacja zawarta w kartach oceny nie jest - jak sugeruje skarżący dowolna...

I SA/Sz 157/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-16

z karty oceny formalnej: 'Czy Wnioskodawca będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego ubiega się o dofinansowanie przeznaczone na wydatki...
o dofinansowanie. Weryfikacja jest dokonywana na formularzu Karty Oceny Formalnej., Uchybienie formalne stwierdzone w projekcie pn. 'Gospodarka odpadami w Gminie K.- wzrost...

I SA/Ke 272/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-08

projektu wraz z uzasadnieniem przedstawiono w karcie informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszego pisma., Z karty tej wynika, że w zakresie kryterium 1. Zgodność projektu...
, która będzie wynikała z wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz ostatecznego produktu lub usługi, która powstanie w wyniku realizacji projektu. Jak wskazano w Karcie Oceny...

II SA/Ke 725/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

, że mając na uwadze regulamin konkursu, a zwłaszcza § 4 część II ust. 3, ocena merytoryczno-techniczna prowadzona jest w oparciu o zasadę 'dwóch par oczu', na podstawie karty...
skarżący uznał zasadniczą ocenę dokonaną przed wniesieniem protestu w karcie ponownej oceny część A - a potrzymaną również po wniesieniu protestu, jakoby 'lokalny charakter...

II SA/Ke 663/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-10

oceny wnioskodawca wskazał na nieprawidłową ocenę złożonego przezeń projektu w zakresie wyszczególnionych poniżej kryteriów, sformułowanych w części A karty oceny...
przyznanych 5 (5 x 1 pkt)., Strona sformułowała także szczegółowe zarzuty pod adresem oceny części B karty - realizacja projektu w branży kluczowej dla rozwoju regionu...

I SA/Ol 82/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

'[...]' zł (§ 2 ust. 2 i 3 umowy - karta nr 53 akt oznaczonych w sposób nietrwały)., W związku z realizacją projektu Beneficjent zaplanował do realizacji szereg zadań...
wskaźniki (§ 9 ust. 5 pkt 6, 7, 8 i 9 umowy - k. 56-57):, - liczba uczniów którzy uzyskali uprawnienia do poruszania się pojazdami samochodowymi - wartość docelowa 6...

II SA/Bd 8/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-02

z grupy B1, określa czy projekt spełnia, czy nie spełnia dane kryterium, uzasadniając swoją decyzję dotyczącą każdego kryterium na karcie oceny. Kryterium uznaje...
,, 2) sprzedaż nowych przekładni kierowniczych i pomp wspomagania,, 3) badania diagnostyczne wykonywane w ramach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,, 4) dopuszczające...

II SA/Go 942/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-26

% punktów w ocenie przynajmniej jednej z części D. Kryteria merytoryczne Karty oceny formalno-merytorycznej (KOF-M) tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5,3-5.5, V i od każdego oceniającego...
się w dokumentach: Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu i Zestawieniu ocen, które stanowią załącznik do powyższego pisma. Zarówno pismo z dnia...
1   Następne >   +2   4