Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 833/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

za lata 2014-2015, harmonogram spłat rat kredytu hipotecznego, potwierdzenie dokonania spłaty raty dokonanej z rachunku pełnomocnika skarżącego oraz kserokopia karty pojazdu...
raty dokonanej z rachunku pełnomocnika skarżącego oraz kserokopia karty pojazdu marki Citroen, którego właścicielami są R. H. oraz W. H. Poza tym pełnomocnik skarżącego...

II SA/Go 691/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-11

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Zabudowa...
Przyczepa zarejestrowana jako pojazd bez silnika w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, może być jednocześnie traktowana jako tymczasowy obiekt budowlany...

II OSK 306/22 - Wyrok NSA z 2022-03-08

jest wykonanie dla O. [...], karty informacyjnej przedsięwzięcia, przeprowadzenia inwentaryzacji flory, fauny, grzybów, siedlisk oraz pomiarów hałasu., [...] Wojewódzki Inspektor...
., nr [...], udzielił Spółce pozwolenia na budowę: innowacyjnego toru do bezstykowego zasilania ekologicznych pojazdów - zaliczonego do VIII kategorii obiektów budowlanych, budynku...

II SA/Op 357/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-15

te ilości. Obecny użytkownik przedłożył również karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzięto także pod uwagę warunki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pracy...
K.p.a. ponownie umorzył postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej stacji diagnostycznej pojazdów samochodowych wraz z warsztatem naprawczym...

II SA/Łd 590/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-13

poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy z 19 marca 2021 r., której przedmiotem jest wykonanie dla [...] [...], karty informacyjnej przedsięwzięcia, przeprowadzenia...
: innowacyjnego toru do bezstykowego zasilania ekologicznych pojazdów - zaliczonego do VIII kategorii obiektów budowlanych, budynku warsztatowo - magazynowego, wraz...

II SA/Gd 521/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-06

), w zakresie karty terenu 05 MN2,MW1. W ocenie organu inwestycja jest zgodna z postanowieniami planu miejscowego w zakresie ustalonego nią przeznaczenia terenu m.in. na cele...
już przepis pkt 5 lit. i) karty terenu 05 planu, dla realizacji ww. inwestycji każda z wymienionych działek geodezyjnych musiałaby stanowić działkę budowlaną. Natomiast...

II SA/Wr 380/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-04

złożone wraz z pismem Gminy P. G. (karta akt nr 35f), przedstawiające fragment ul. S. przy posesji nr[...] przed remontem, ze zdjęciem złożonym wraz z pismem Gminy P. G...
. (karta akt nr 46a), przedstawiające widok ul. S. po remoncie w obrębie nieruchomości nr [...], organ stwierdził, że poziom jezdni na moście za zjazdem na posesję Pana...

II SA/Kr 1156/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-29

[...].01.2004 r., znak: [...], karta nr 143 akt I instancji)., Zgromadzony materiał dowodowy, a w szczególności protokół ze spotkania w sprawie wjazdu na teren giełdy w B...
. w rejonie portu lotniczego z dnia 09.01.2003 r. (karta nr 23 akt I instancji), opinia WIOŚ z dnia 14.07.2003 r. (karta nr 32 akt I instancji), postanowienie Zarządu Dróg...

II OSK 769/20 - Wyrok NSA z 2020-07-14

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów' oraz 'W planie miejscowym...

IV SA/Po 919/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-24

domowym z podaniem marki pojazdu, pojemności silnika i szacunkowej wartości., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący przesłał kopie kart leczenia szpitalnego swojej...
sytuacji majątkowej wnioskodawcy, pismem z dnia 4 kwietnia 2012r. (odebranym w dniu 11 kwietnia 2012r.) wezwał do przedłożenia wyciągów z kont bankowych oraz lokat i kart...
1   Następne >   +2   +5   10