Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 2900/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-21

w Olsztynie z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt II SO/Ol 333/14, publ. LEX);, (-) odmowy zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu, w myśl którego to orzecznictwa...
skierowanie do organu żądania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat...

II OSK 1818/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

, że karta pobytu (włoska) cudzoziemki z datą ważności do 29 stycznia 2010 r. została mu okazana podczas przesłuchania, jak i podczas wsiadania cudzoziemki do autokaru...
nie posiadającego wymaganej karty pobytu musiało skutkować sankcją określoną w art. 138 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, tj. nałożeniem na przewoźnika kary administracyjnej. Z uwagi...

II OSK 116/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

[...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP i wydania karty pobytu oddala skargę...
Cudzoziemców z [...] października 2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP i wydania karty pobytu...

IV SA/Wa 102/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

i wydania karty pobytu oddala skargę I. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej 'Sądu') decyzją z dnia [...] października 2012 r...
Sądu Rejonowego w S. II Wydział Karny z dnia [...] czerwca 2007 r., sygn. akt [...], skarżący został skazany za wymuszenie rozbójnicze (teczka nr 1 akt Wojewody, karta...

IV SA/Wa 2873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-07

OC - zielona karta nr [...] wystawioną na samochód osobowy marki [...] o nr rej. [...]. przedkładając dokument jako autentyczny funkcjonariuszowi Straży Granicznej...
ubezpieczeniową zielona karta o nr serii [...] na samochód marki [...]o nr rej. [...]. Wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w [...] z dnia [...].09.2015r. sygn. akt...

IV SA/Wa 1433/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

) wyraźnie wskazuje, że odjazd z [...] następuje dzień wcześniej i jest jeszcze do tego dodatkowa godzina wynikająca ze zmiany strefy czasowej. W dniu [...].10.2011roku karta...
. W przypadku posiadania karty stałego pobytu nie jest konieczne posiadanie wizy Schengen. Dodatkowo należy stwierdzić, iż fizyczny wjazd do Polski nastąpił [...].10.2011...

II OSK 740/13 - Wyrok NSA z 2014-10-02

strefy czasowej. W dniu 18.10.2011 r. karta stałego pobytu Pani M. była jeszcze ważna. Do tego Pasażer przedłożył dokumenty i blankiety w obcym języku (jak się później...
odmówić wejścia pasażerce do autokaru. W przypadku posiadania karty stałego pobytu nie jest konieczne posiadanie wizy Schengen. Dodatkowo należy stwierdzić, iż fizyczny...

IV SA/Wa 1550/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-28

nadpłaconego podatku za rok 2014 r. w kwocie 555,-zł. Z rachunku bankowego W. C. dokonywane były wypłaty gotówkowe, a także płatności kartą m.in. w stacjach paliw...
maja 2015 r. - 46,95 zł; 21 maja 2015 r. - 72,35 zł i 13 czerwca 2015 r. - 50,85 zł), dwukrotnie w [...] (płatność kartą kwot: 20,-zł i 36,50 zł), w [...] w dniu 19 kwietnia...

IV SA/Wa 1855/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

instancji. Z tych samych względów nie zaistniały również podstawy do objęcia postępowaniem dowodowym pozostałych kart dokumentu podróży pasażerki. Wobec powyższego, należało...
się, że podróżująca jego pojazdem pasażerka, będzie posiadała, w celu okazania na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej, zezwolenie wymagane do przekroczenia granicy...

IV SA/Wa 1866/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

[...] - [...] skarżący był zatrudniony w charakterze sprzedawcy, na podstawie zezwolenia i Karty Pobytu, w firmie M. zajmującej się handlem tekstyliami,, (-) następnie, od połowy [...] r...
, wbrew orzeczonemu uprzednio zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, (-) w dniu [...] lipca 2014 r. dane skarżącego zostały wpisane do wykazu...
1   Następne >   2