Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I FSK 1028/17 - Wyrok NSA z 2019-09-12

użytkujący samochody za pomocą wydanych im firmowych kart paliwowych. Umowy na karty paliwowe zawiera i finansuje spółka. Do tej pory nie było zdarzenia powodującego konieczność...
przez pracowników spółki., 2.2. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka użytkuje pojazdy na podstawie umów leasingu oraz umów najmu...

V SA/Wa 454/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

, przyciski menu i zasilania. Z boku aparatu umieszczone są wejścia USB oraz slot karty pamięci (do 32 GB), W rękojeści umieszczone są baterie i zamontowany jest przycisk...
prędkości pojazdów [...]., Kontrolowana decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym:, Decyzją zawartą w wiążącej informacji taryfowej nr [...]z [...] października 2019 r...

V SA/Wa 476/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

oraz slot karty pamięci (2 GB i większej). W rękojeści umieszczone są baterie i zamontowany jest przycisk spustowy inicjujący pomiar. W zestawie z miernikiem prędkości...
pojazdów [...]., Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym., Decyzją zawartą w wiążącej informacji taryfowej nr [...]z [...]października 2019 r., wydaną...

II SA/Wa 2912/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-20

służby M.K. i realizowanych przez niego zadań., W uzasadnieniu zażalenia skarżący podniósł, że realizując zadania na podstawie karty zakresu obowiązków i uprawnień brał...
w § 4 pkt 1 rozporządzenia. Są to chociażby: 1) karta zakresu obowiązków i uprawnień z 9 lutego 2016 r. (karta nr 232), z której wynika, że jako członek Grupy Mobilnej...

II SA/Wa 1618/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-19

osobowych (karty 108-110), wynika, że ocenie poddano 11 kryteriów, m.in. wiedzę fachową, w tym znajomość przepisów prawa, wymaganą do wykonywania obowiązków służbowych, jakość...
. utrzymał opinię przełożonego, zawartą w arkuszu opinii służbowej (karta 112). W świetle powyższych okoliczności i faktów Szef KAS uznał zarzut odwołującego za bezpodstawny...

III SA/Wa 409/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

nie wskazuje na ryzyko wyłudzenia podatku od towarów i usług, podmiot kwalifikowany w momencie sprzedaży pojazdów posiadał ekonomiczne władztwo nad sprzedawanymi...
pojazdami, będącymi rzeczami indywidualnie oznaczonymi, podmiot kwalifikowany nie kupował kilkakrotnie tych samych samochodów, transakcje były realizowane zgodnie z zasadą...

III SA/Wa 2557/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

(art. 119zw § 1 O.p.);, c) pominięcie przy analizie sprawy umowy o akceptację kart płatniczych zawartej przez Skarżącą z E. oraz umowy na obsługę płatności zawartej z N...
lipca 2021 r. zawartą z N. oraz umowę o akceptację kart płatniczych zawartą z E. , organ posiadał wszelką informację po temu, aby znieść blokadę rachunków bankowych...

II SA/Wa 2467/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

zaświadczenia;, 10. nierzetelną analizę przebiegu służby, w szczególności nierzetelną analizę kart zakresu obowiązków i uprawnień, nierzetelną analizę regulaminów organizacyjnych...
. oraz od [...] października 2005 r. do [...] lipca 2009 r. zostało potwierdzone przez DIAS (zaświadczenie z [...] października 2019 r. znak: [...]), natomiast wedle kart zakresu...

III SA/Wa 1215/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Pozostałe rodzaje działalności, widniejące w KRS to: handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi...
; naprawa pojazdów samochodowych; handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi...

III SA/Wa 1713/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

wyniosły 39.700 zł; obciążenia rachunku wyniosły łącznie 39.328,77 zł, w tym płatności kartą debetową (głównie na stacjach benzynowych) na łączną kwotę 27.802,04 zł...
wynajmu od Spółki powierzchni biurowej i magazynowej., Ponadto przedmiotowy rachunek został obciążony na łączną kwotę 35.792.160,32 zł, w tym płatności kartą (głównie...
1   Następne >   +2   4