Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

VII SA/Wa 2431/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu skargę oddala Prezydent [...] decyzją z dnia...
2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1858 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy A. K...

III SA/Lu 37/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-25

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wydaniu karty pojazdu oddala skargę...
Miasta [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...] o odmowie wydania zaświadczenia o wydaniu karty pojazdu osobowego marki [...] o nr rejestracyjnym...

III SA/Kr 1031/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-21

o zarejestrowaniu ww. pojazdu na nazwisko P. J. wraz z wydaniem karty pojazdu serii [...]. Za wydanie karty pojazdu organ pobrał opłatę w wysokości [...] zł., Decyzję o zarejestrowaniu...
za wydanie karty pojazdu., W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że pobranie tej kwoty było niezasadne. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17.01.2006 r. sygn. U 6/04 orzekł...

II SA/Go 844/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje uprawnienie...
skarżącej T.M. do otrzymania zwrotu części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych, pobranych przez Starostę, za wydanie kart następujących pojazdów: 1...

I SA/Lu 959/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
I instancji w całości,, 2. stwierdziło nadpłatę w wysokości 425,00 zł stanowiącej część opłaty za wydanie w dniu 5 stycznia 2004 r. karty pojazdu, seria [...] dla samochodu...

IV SA/Po 676/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

[...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
[...]zł za wydanie karty pojazdu od samochodu marki [...] nr rejestracyjny [...] Opłata za kartę od tego pojazdu została uiszczona w dniu [...] marca 2005r. Za wydanie karty...

I SA/Lu 709/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

samej opłaty za wydanie karty pojazdu;, - żądanie zwrotu wszelkich kosztów związanych z rejestracją samochodu nie ma prawnego uzasadnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
właściwy do spraw transportu został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia warunków dystrybucji kart pojazdów z uwzględnieniem znaczenia tych dokumentów...

I SA/Lu 783/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-12

, jako przede wszystkim środka ochrony wolności i praw skarżącego / art. 79 ust. 1 Konstytucji RP /., Opłata za wydanie karty pojazdu została uiszczona pod rządem obowiązywania...
warunków dystrybucji kart pojazdów z uwzględnieniem znaczenia tych dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokości kosztów związanych z drukiem, dystrybucją kart...

VII SA/Wa 2027/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

że wśród obligatoryjnych dokumentów wymaganych od właściciela pojazdu, celem wydania decyzji o zarejestrowaniu na jego rzecz pojazdu jest dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu...
od wymogu złożenia dowodu rejestracyjnego, jak i karty pojazdu jest łączne spełnienie warunków w postaci: zagubienia dowodu rejestracyjnego lub/i karty pojazdu...

I OSK 1021/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

wymaganych od właściciela pojazdu, celem wydania decyzji o zarejestrowaniu na jego rzecz pojazdu jest dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. Od wymogu tego organ...
dowodu rejestracyjnego, jak i karty pojazdu jest łączne spełnienie warunków w postaci: zagubienia dowodu rejestracyjnego lub/i karty pojazdu oraz przedłożenia zaświadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100