Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Rz 313/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-10

, iż w obowiązującym porządku prawnym; brak jest przepisu, który mógłby stanowić podstawę do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. Rozstrzygnięcie zawierało pouczenie, iż służy...
złotych, pobranej tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu., Pismem z dnia 21 grudnia 2006 roku, nr [...] Prezydent Miasta [...] stwierdził, iż rozpoznając skargę nie dopatrzył...

II SA/Rz 144/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-10

prawnym brak jest przepisu, który mógłby stanowić podstawę do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. Rozstrzygnięcie zawierało pouczenie, iż służy od niego skarga...
opłaty za wydanie karty pojazdu., Pismem z dnia 21 grudnia 2006 roku, nr [...] Prezydent Miasta [...] stwierdził, iż rozpoznając skargę nie dopatrzył się uchybień...

II SA/Go 632/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-20

wyznaczonym do parkowania;',, b) kropkę po pkt 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:, '16) karta pojazdu elektrycznego - dokument:, a) wydawany mieszkańcom...
) uprawniający do parkowania pojazdu samochodowego określonego w tej karcie na terenie strefy płatnego parkowania Miasta.', Zgodnie zaś z § 1 pkt 2 uchwały w uchwale nowelizowanej...

II SA/Gd 3271/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-19

także osoby, których prawo własności do pojazdu uwidocznione zostało w karcie pojazdu, o ile taka została wydana. Zmiany dotyczące prawa własności do pojazdu dokonywane...
są, bowiem, zarówno w dowodzie rejestracyjnym, jak i w karcie pojazdu. Regulacja zawarta w zaskarżonym przepisie uchwały pomija również te osoby, które są posiadaczami pojazdów...

II SA/Wr 560/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo o ruchu...
publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu do wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe - por. art. 12a ust. 1 u.d.p. Wskazano...

II OSK 432/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Zauważono, że przepis art...
, jak i minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Według organu nadzoru należy mieć również na uwadze, że zmiana...

II OSK 2828/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

miejsc do parkowania, w tym przyjęty wskaźnik odnosi się do pojazdów z kartami parkingowymi. Przyjęta regulacja zawiera również wskazanie sposobu, w jaki przyjęty wskaźnik...
przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe. Taki pogląd Sądu pozostaje w sprzeczności z literalną wykładnią tego przepisu., Nawet gdyby przyjąć...

II SA/Wr 587/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

parkingowych ustalonych w § 12 ust. 2 pkt 2 ze wskaźnikami dotyczącymi pojazdów z kartami (§ 12 ust. 2 pkt 1 uchwały). Dotyczą one innych aspektów organizacji ruchu. Wskaźniki z §...
brak prawidłowej realizacji upoważnienia ustawowego w zakresie wyznaczania liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę...

I SA/Bk 82/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-29

opłaty dodatkowej, w przypadku niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej, z zakodowanym biletem - w wysokości 200 zł. Skarga została złożona...
. 'obowiązku pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej z zakodowanym biletem - w wysokości 200 zł...

II SA/Wr 384/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-19

wskaźnik odnosi się do pojazdów z kartami parkingowymi. Przyjęta regulacja zawiera również wskazanie sposobu w jaki przyjęty wskaźnik powinien zostać osiągnięty...
pojazdów zaopatrzonych w kartą parkingową:, - dla zabudowy wielorodzinnej -1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,, - dla zabudowy usługowej - 3 miejsca postojowe na 100m2...
1   Następne >   +2   +5   +10   36