Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SAB/Ke 30/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-04

je w karcie pojazdu? Takie informacje są konieczne, gdyż wydatki na utrzymanie dróg na dzień 15 grudnia 2007r. znacznie przekroczyły kwoty zapisane w budżecie., 5. Kto odpowiada...
. Czy są prowadzone karty pojazdów?, 8. Czy zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy w K. jest zgodne ze strukturą stanowisk zatwierdzonych stosowną uchwałą Rady Gminy?, 9...

II SA/Gd 814/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w zakresie przepisów kwestionowanej uchwały dotyczących kart terenów 04.MN/U (§ 55-§ 58), 05.MN/U (§ 59-§ 61), 07.MN/U (§...
karty parkingowej., Zdaniem Rady miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie jest tożsame z miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej. Obowiązek...

IV SA/Wa 1178/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

ustalenia zawarte w: § 7 ust. 3 pkt 1, § 7 ust. 6 pkt 2 i § 14 uchwały: karta terenu nr A.20 UM, ust. 6;, II. art 15 ustawy o p.z.p., w związku z art. 7 Konstytucji RP...
ust. 11, § 13 ust. 12, § 13 ust. 13, § 14 uchwały: karta terenu nr A.2MNU, ust. 5 pkt 5, karta terenu nr A.3MW, ust 5 pkt 2 lit. f, karta terenu nr A.4US, ust. 6 pkt 1...

II SA/Wr 254/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-27

Dziećmorowice, gmina Walim (część VI) I. stwierdza nieważność § 2 ust. 7 pkt 1 lit. e tiret drugie zaskarżonej uchwały we fragmencie: ,,w tym, 5% pojazdów zaopatrzonych w kartę...
parkingową' i § 2 ust. 7 pkt 2 lit. f we fragmencie: ,,w tym, 5% pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową'; II. zasądza od Gminy Walim na rzecz Wojewody Dolnośląskiego...

II SA/Wr 627/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-17

regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo o ruchu...
ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8...

II SA/Go 659/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-13

zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie...
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów., W § 14 ust. 4 pkt 3 uchwały Rada...

II SA/Wr 524/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-23

tej nowelizacji było ograniczenie przypadków nieuprawnionego posługiwania się przez kierujących pojazdami kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób...
liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;, oraz podjęcie:, 2. § 7 ust. 1 we fragmencie 'w szczególności...

II SA/Wr 523/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-23

się przez kierujących pojazdami kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Co istotne zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej do projektów...
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz podjęcie:, 2. § 7 ust. 19 oraz § 15 ust. 4 z istotnym naruszeniem art. 28 ust. 1 w zw. z art. 15...

II SA/Wr 568/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-08

się przez kierujących pojazdami kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Co istotne zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej do projektów mpzp...
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową., Ponadto organ nadzoru zarzucił Radzie Gminy Udanin podjęcie:, - § 7 ust. 19 oraz § 15 ust. 4 uchwały z istotnym...

II SA/Wa 433/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

zastosowania w niniejszej sprawie. Zawiera on co prawda ogólną zasadę co do charakteru opłat, lecz dotyczy wysokości opłat za kartę pojazdu, a zatem zupełnie odmiennego...
1   Następne >   +2   +5   +10   22