Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

III SA/Lu 233/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

Miasta z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta Miasta...
, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki [...][...] o nr rej. [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że uiścił kwotę 500 zł...

III SA/Łd 507/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-16

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. stwierdza...
, że skarżącemu Ł. K. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych; 3...

II SA/Sz 129/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-17

. sprawy ze skarg Spółki A. na czynność Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...

I OSK 1904/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem...
części opłaty za wydanie karty pojazdu uchylił zaskarżony akt oraz uznał obowiązek Prezydenta Miasta L. dokonania na rzecz skarżącego zwrotu 925 zł (słownie: dziewięćset...

III SA/Łd 905/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-10

o stwierdzenie uprawnienia wnioskodawcy do zwrotu łącznie kwoty 14 025 zł za wydanie 33 kart pojazdów, w tym o numerach identyfikacyjnych: [...] (nr rej. [...]), [...] (nr rej...
z dnia 17 stycznia 2006 r., U 6/04, oraz orzeczenia sądów administracyjnych, stwierdziła, że pobranie przez organ administracji za wydanie kart pojazdów łącznie kwoty 16 500...

III SA/Gd 61/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-14

odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia 21 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...

III SA/Lu 240/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-06

. na czynność Prezydenta Miasta L. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną czynność; II. zasądza...
części opłaty, zwracając jednocześnie uwagę, że dotyczy ono karty pojazdu nr [...]., Kolejnym pismem z dnia [...] lutego 2012 r. pełnomocnik Z.M., działając na podstawie art...

II SA/Rz 43/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki DAF 95.XF o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania na rzecz...

II SA/Rz 42/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki Mercedes Actros o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

III SA/Łd 308/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-11

za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności dotyczącej odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...
w W. zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów wymienionych w pkt 1 w łącznej kwocie 6.250 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych; 3. oddala skargi w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100