Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 1409/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

., była przeprowadzona na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, co określono w polu A upoważnienia do kontroli [...] (vide karta nr 1 akt...
administracyjnych), a dodatkowo przyczynę braku zawiadomienia wskazano w treści protokołu kontroli (na karcie nr 1 protokołu, tj. karta nr 5 akt administracyjnych). Informacja...

VI SA/Wa 641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

szczegółowego załącznika nr 1 do faktury nr [...] z [...] sierpnia 2014r. (kopie znajdujące się w aktach - karta 40, 37)., W ocenie sądu organ prawidłowo ustalił wysokość...
kontroli z dnia [...] sierpnia 2014r. (karta 18-20) oraz protokołu pobrania próbek z dnia [...] sierpnia 2014r. (karta nr 8-11) nie wynika aby skarżąca, w trakcie poboru...

VI SA/Wa 1977/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 471'. Zapis taki widniał na stronie internetowej, co wynika z akt kontroli [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (karta...
'. Z akt kontroli wynika również, że w ofercie zamieszczono zapis dotyczący przeznaczenia: ,.Do użytku pozazawodowego'' oraz zapis dotyczący certyfikatu: 'Brak' (karta 12...

VI SA/Wa 26/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

I. w [...] w celu udokumentowania przeprowadzonego badania dokonało sfotografowania kolejnych etapów testu oraz w uwagach karty badań odnotowało, iż osady oznaczone po badaniu miały...
silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach., Badania laboratoryjne przeprowadzone przez akredytowane...

VI SA/Wa 2073/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-21

montażu-mocowania fotelika oraz informacji i ostrzeżeń, w tym dotyczących konserwacji. Umieszczone na produkcie oraz w karcie informacyjnej informacje i ostrzeżenia...
, że jako jedyny w Polsce jest upoważniony do badania urządzeń zabezpieczających dzieci przewożone w pojazdach samochodowych, które to badania są znacznie bardziej skomplikowane...

VI SA/Wa 2196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

mu doręczone żadne upoważnienie, co jest niezgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o IH. Natomiast upoważnienie znajdujące się na karcie nr 8 akt administracyjnych sprawy nie zawiera...
weryfikacji, czy oferowane na danej stacji paliwo może być stosowane w użytkowanym przez konsumenta pojeździe, zgodnie ze wskazaniami producenta, warunkami udzielonej...

VI SA/Wa 2538/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

sfotografowania kolejnych etapów testu oraz w uwagach karty badań odnotowało, że osady oznaczone po badaniu miały charakter żeli, co powoduje produkt trudnym do rozpuszczenia...
pracę silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach., Prezes UOKiK wyjaśnił, że badania laboratoryjne...